البداء | al-badā’(کلام و اعتقادات)

قائنی اصفهانی ، خلیل بن محمد اشرف ، - 1136 قمری
qā’enī esfahānī, xalīl ebn-e mohammad ašraf (- 1724)


شرح حدیث عمران الصابی | š.-u ḥadīṯ-i ‘imrān-iṣ-ṣābī(شرح حدیث)

قائنی اصفهانی ، خلیل بن محمد اشرف ، - 1136 قمری
qā’enī esfahānī, xalīl ebn-e mohammad ašraf (- 1724)


شرح حدیث عمران الصابی | š.-u ḥadīṯ-i ‘imrān-iṣ-ṣābī(شرح حدیث)

قائنی اصفهانی ، خلیل بن محمد اشرف ، - 1136 قمری
qā’enī esfahānī, xalīl ebn-e mohammad ašraf (- 1724)


نور البصر بحل مسئله الجبر و القدر = الالهیه = الجبر و التفویض = شرح رساله الجبر و التفویض | nūr-ul baṣar bi-ḥall-i mas’alat-il jabr wa-l qadar = al- ilāhīya = al-jabr wa-t tafwī۳ = š.-u r.-il jabr wa-t tafwī۳(کلام و اعتقادات)

قائنی اصفهانی ، خلیل بن محمد اشرف ، - 1136 قمری
qā’enī esfahānī, xalīl ebn-e mohammad ašraf (- 1724)


جلالیه | jalālīye(قیافه شناسی)

قبائی ، اشرف بن محمد اشرف
qobā’ī, ašraf ebn-e mohammad ašraf


دیوان خلیل | d.-e xalīl mohammadī, xalīl ( - 20c)(شعر)عوالی الامام ابی حنیفه | ‘awālī-ul imām abi-ḥanīfa(حدیث)

ابن خلیل ، یوسف بن خلیل ، 555 - 648 قمری
ebne xalīl, yūsof ebn-e xalīl (1161 - 1251)


خوان خلیل = دیباجه خوان خلیل | xān-e xalīl = dībāje-ye xān-e xalīl(ادبیات)خوان خلیل = دیباجه خوان خلیل | xān-e xalīl = dībāje-ye xān-e xalīl(ادبیات)کشف الاسرار العلمیه بدار الضرب المصریه | kašf-ul asrār-il ‘ilmīyya dār-i۳۳arb miṣrīyya(کیمیا)

ذهبی ، منصور بن بعره ، - 1136 قمری
zahabī, mansūr ebn-e ba‘ra(- 1724)