طب کیمیاوی = کیمیای باسلیقا | tebb-e kīmīyāvī = kīmīyā-ye bāslīqā(کیمیا،طب)

پاراسلسوس ، 1493 - 1541 میلادی
pārāselsūs (1493 - 1541)


طب کیمیاوی = طب جدید کیمیایی = کیمیای باسلیقا | tebb-e kīmīyāvī = tebb-e jadīd-e kīmīyāyī = kīmīyā-ye bāslīqā(کیمیا، طب)

پاراسلسوس ، 1493 - 1541 میلادی
pārāselsūs (1493 - 1541)


الطب الکیمیاوی = الطب الجدید الکیمیائی = کیمیاء باسلیقا | ṭibb-ul kīmīyāwī = ṭibb-ul jadīd-ul kīmīyā’iī = kīmīyā’ bāslīqā(کیمیا، طب)

پاراسلسوس ، 1493 - 1541 میلادی
pārāselsūs (1493 - 1541)


الطب الکیمیاوی = الطب الجدید الکیمیائی = کیمیاء باسلیقا | ṭibb-ul kīmīyāwī = ṭibb-ul jadīd-ul kīmīyā’iī = kīmīyā’ bāslīqā(کیمیا، طب)

پاراسلسوس ، 1493 - 1541 میلادی
pārāselsūs (1493 - 1541)


نام ه ها (1) | nāme-hā(عرفان و تصوف)

فانی شیرازی دهدار، محمد بن محمود، 947 - 1016 قمری
fānī šīrāzī dehdār, mohammad ebn-e mahmūd (1541 - 1608)


نام ه ها (1) | nāme-hā(عرفان و تصوف)

فانی شیرازی دهدار، محمد بن محمود، 947 - 1016 قمری
fānī šīrāzī dehdār, mohammad ebn-e mahmūd (1541 - 1608)


در یتیم | dorr-e yatīm(عرفان و تصوف)

فانی شیرازی دهدار، محمد بن محمود، 947 - 1016 قمری
fānī šīrāzī dehdār, mohammad ebn-e mahmūd (1541 - 1608)


کواکب الثواقب | kavākeb-os savāqeb(عرفان و تصوف)

فانی شیرازی دهدار، محمد بن محمود، 947 - 1016 قمری
fānī šīrāzī dehdār, mohammad ebn-e mahmūd (1541 - 1608)


الف انسانیت | alef-e ensānīyat(عرفان و تصوف ، تفسیر)

فانی شیرازی دهدار، محمد بن محمود، 947 - 1016 قمری
fānī šīrāzī dehdār, mohammad ebn-e mahmūd (1541- 1608)


الف انسانیت | alef-e ensānīyat(عرفان و تصوف ، تفسیر)

فانی شیرازی دهدار، محمد بن محمود، 947 - 1016 قمری
fānī šīrāzī dehdār, mohammad ebn-e mahmūd (1541- 1608)