عقد الاحادیث فی علم المواریث | ‘aqd-ul aḥādīṯ fī ‘ilm-il mawārīṯ(فقه)

عصیفری ، فضل بن ابی سعد، - 750 قمری
‘osayferī, fazl ebn-e abī sa‘d (- 1350)


مفتاح الفائض فی علم الفرائض | miftāḥ-ul fā’i۵ fī ‘ilm-il farā’i۵(فقه)

عصیفری ، فضل بن ابی سعد، - 750 قمری
‘osayferī, fazl ebn-e abī sa‘d(- 1350)


نامه دانشوران | nāme-ye dānešvarān(تراجم)

ساوجی ، ابوالفضل بن فضل االله، 1248؟ - 1312 قمری
sāvajī, ab-ol-fazl ebn-e fazl-ol-lāh (1833 - 1895)


مکاتبات علامی = منشات علامی = منشات ابوالفضل | mokātebāt-e ‘allāmī = monše’āt-e ‘allāmī = monše’āt-e ab-ol-fazl(نامه نگاری)

علامی ، ابوالفضل بن مبارک ، 958؟ - 1011 ؟ قمری
‘allāmī, ab-ol-fazl ebn-e mobārak (1551 - 1603)


جام جهان نما | jām-e jahān-namā(عرفان و تصوف)

شمس مغربی ، محمد شیرین ، 750؟ - 809 قمری
šams-e maqrebī, mohammad šīrīn (1350 - 1407)


وسیله القربه فی شرح دعاء الندبه | wasīlat-ul qurba fī š.-i du‘ā’-in nudba(شرح دعا)

خوئی ، علی بن علیرضا، 1292 - 1350 قمری
xū’ī, ‘alī ebn-e ‘alī-rezā (1875 - 1932)


جام جهان نما | jām-e jahān-namā(عرفان و تصوف)

شمس مغربی ، محمد شیرین ، 750؟ - 809 قمری
šams-e maqrebī, mohammad šīrīn (1350 - 1407)


جام جهان نما | jām-e jahān-namā(عرفان و تصوف)

شمس مغربی ، محمد شیرین ، 750؟ - 809 قمری
šams-e maqrebī, mohammad šīrīn (1350 - 1407)


جام جهان نما | jām-e jahān-namā(عرفان و تصوف)

شمس مغربی ، محمد شیرین ، 750؟ - 809 قمری
šams-e maqrebī, mohammad šīrīn (1350 - 1407)


زبده العقائد | zubdat-ul-‘aqā’id(کلام و اعتقادات ، شعر)

طزرجانی ، محمد ابراهیم بن ابی القاسم ، - 1350 قمری
tazarjānī, mohammad ebrāhīm (- 1932)