مفتاح الشفاء | meftāh-oš šefā’(طب)

عصاره شوشتری ، فیض االله، ق 11 قمری
‘osāre šoštarī, feyz-ol-lāh(- 17c)


تحفه الرضا = ترجمه طب الرضا = ترجمه رساله ذهبیه | tohfat-or rezā = t.-ye tebb-or rezā = t.-ye r.-ye zahabīye(طب ، حدیث)

عصاره شوشتری ، فیض االله، ق 11 قمری
‘osāre šoštarī, feyz-ol-lāh (-17c)


تحفه الرضا = ترجمه طب الرضا = ترجمه رساله ذهبیه | tohfat-or rezā = t.-ye tebb-or rezā = t.-ye r.-ye zahabīye(طب ، حدیث)

عصاره شوشتری ، فیض االله، ق 11 قمری
‘osāre šoštarī, feyz-ol-lāh (-17c)


شرح دعاء صباح | š.-e do‘ā’-e sabāh(شرح دعا)

شوشتری ، رضی الدین محمد، ق 12 قمری
šoštarī, razī-od-dīn mohammad (- 18c)


معشوق بنارس | ma‘šūq-e banāras(شعر)

خطای شوشتری ، محمد، ق 13 قمری
xatāy-e šoštarī, mohammad(- 19c)


حاشیه الالفیه | ḥāšīyat-ul alfīya(فقه)

شوشتری ، عبداالله بن حسین ، - 1021 قمری
šoštarī, ‘abd-ol-lāh ebn-e hoseyn (- 1613)


رسائل و فوائد | rasā’el va favā’ed(فقه)

شوشتری ، عبداالله بن حسین ، - 1021 قمری
Šoštarī, ‘abd-ol-lāh-e-bn-e hoseyn (- 1613)


دیوان ابوالفیض دکنی | d.-e ab-ol-feyz-e dakanī(شعر)

فیضی ، ابوالفیض بن مبارک ، 954 - 1004 قمری
feyzī, ab-ol-feyz ebn-e mobārak (1548 - 1596)


سی مجلس | sī majles(تاریخ معصومین)

شوشتری ، جعفر بن حسین ، 1230 - 1303 قمری
šoštarī, ja‘far ebn-e hoseyn (1815 - 1886)


اصول الفقه | usūl-ul fiqh(اصول فقه)

شوشتری ، علی ، - 1217 قمری
šoštarī, ‘alī (- 1803)