دیوان عنوان نگار | d.-e ‘onvān-negār(شعر)

عنوان نگار، تقی بن محمد، ق 14 قمری
‘onvān-negār, taqī ebn-e mohammad (- 20c)


نحو | nahv(نحو)

عنوان نگار، تقی بن محمد، ق 14 قمری
‘onvān-negār, taqī ebn-e mohammad(- 20c)


نحو (منظومه ) | naḥw (mnz.)(نحو، شعر)

عنوان نگار، تقی بن محمد، ق 14 قمری
‘onvān-negār, taqī ebn-e mohammad (- 20c)


تواریخ (مختصر) | tavārīx (mx.)(تاریخ)

عنوان نگار، تقی بن محمد، ق 14 قمری
‘onvān-negār, taqī ebn-e mohammad (- 20c)


کنز مومن | kanz-e mo’men(کلام و اعتقادات ، فقه)

عنوان نگار، تقی بن محمد، ق 14 قمری
‘onvān-negār, taqī ebn-e mohammad(- 20c)


انشاء | enšā’()

عنوان نگار، تقی بن محمد، ق 14 قمری
‘onvān-negār, taqī ebn-e mohammad (- 20c)


تاریخ عالم | tārīx-e ‘ālam(شعر، تاریخ)

عنوان نگار، تقی بن محمد، ق 14 قمری
‘onvān-negār, taqī ebn-e mohammad (-20c)


نظم کبری در منطق | nazm-e kobrā dar manteq(منطق ، شعر)

عنوان نگار، تقی بن محمد، ق 14 قمری
‘onvān-negār, taqī ebn-e mohammad (- 20c)


اخبار صادقیه = ترجمه منظوم مصباح الشریعه | axbār-e sādeqīye = t.-ye manzūm-e mesbāh-oš-šarī‘at(شعر، حدیث)

عنوان نگار، تقی بن محمد، ق 14 قمری
‘onvān-negār, taqī ebn-e mohammad ( - 20c)


دستور زبان | dastūr-e zabān(دستور زبان)

عنوان نگار، تقی بن محمد، ق 14 قمری
‘onvān-negār, taqī ebn-e mohammad (- 20c)