قابوسنامه = نصیحت نامه | qābūs-nāme = nasīhat-nāme(اخلاق)

عنصر المعالی ، کیکاوس بن اسکندر، - 462 قمری
‘onsor-ol-ma‘ālī, keykāvūs ebn-e eskandar ( - 1070)


قابوسنامه = نصیحت نامه | qābūs-nāme = nasīhat-nāme(اخلاق)

عنصر المعالی ، کیکاوس بن اسکندر، - 462 قمری
‘onsor-ol-ma‘ālī, keykāvūs ebn-e eskandar ( - 1070)


منشور الشیخ ابی المعالی الطاهر | manšūr-uš šayx abi-l-ma‘ālī aṭ-ṭāhir(نامه نگاری)التهجدیه | at-tahajjodīya(فقه)

شمس المعالی ، محمد حسین ، ق 13 قمری
šams-ol-ma‘ālī, mohammad hoseyn (- 19c)


اسکندرنامه | eskandar-nāme(داستان)مکاتبه الشیخ ابی المعالی | mukātibat-uš šayx abi-l ma‘ālī(نامه نگاری)

سموقی ، علی بن احمد، ق 5 قمری
sammūqī, ‘alī ebn-e ahmad(- 11c)


مکاتبه رمز الی الشیخ ابی المعالی | mukātibat-u ramz-in ila-š šayx abi-l ma‘ālī(نامه نگاری)

سموقی ، علی بن احمد، ق 5 قمری
sammūqī, ‘alī ebn-e ahmad(- 11c)


نور المعالی لشرح بدء الامالی | nūr-ul ma‘ālī li-š.-i bad’-il amālī(ادبیات)

یازجی ، اسماعیل بن عبدالباقی ، - 1121 قمری
yāzejī, esmā‘īl ebn-e ‘abd-ol-bāqī (- 1710)


مفتاح بیست باب | meftāh-e bīst bāb(اسطرلاب)

کیاء جرجانی ، شمس المعالی محمد، ق 9 قمری
kīyā’ jorjānī, šams-ol-ma‘ālī mohammad(- 15c)


العقل علی رای ارسطوطالیس | al-‘aql ‘alā ra’y-i arasṭūṭālīs(فلسفه)

اسکندر افرودیسی ، ق 3 میلادی
eskandar āfrūdīsī (- 3c)