زیج الغ بیک = زیج گورکانی = زیج جدید سلطانی = زیج سلطانی گورکانی | zīj-e oloq beyk = zīj-e gūrkānī = zīj-e jadīd-e soltānī = zīj-e soltānī-ye gūrkānī(هیئت)

الغ بیک ، محمد بن شاهرخ ، 796 - 853 قمری
oloq beyk, mohammad ebn-e šāhrox (1394 - 1450)


زیج الغ بیک = زیج گورکانی = زیج جدید سلطانی = زیج سلطانی گورکانی | zīj-e oloq beyk = zīj-e gūrkānī = zīj-e jadīd-e soltānī = zīj-e soltānī-ye gūrkānī(هیئت)

الغ بیک ، محمد بن شاهرخ ، 796 - 853 قمری
oloq beyk, mohammad ebn-e šāhrox (1394 - 1450)


الملکیه فی تحقیق الدائره الارتفاع | al-malakīya fī taḥqīq-id dā’irat-il irtifā‘(هیئت)

الغ بیک ، محمد بن شاهرخ ، 796 - 853 قمری
oloq beyk, mohammad ebn-e šāhrox (1394 - 1450)


شاهرخ و گلرخ | šāhrox va golrox(داستان)

جیلانی ، محمود
jīlānī, mahmūd


نسب نامه خاندان عثمان بیک غازی | nasab-nāme-ye xāndān-e ‘osmān beyk-e qāzī(انساب)گوی و چوگان = حالنامه | gūy va čovgān = hāl-nāme(شعر)

عارفی هروی ، محمود بن محمد، 791 - 853 قمری
‘ārefī heravī,mahmūd ebn-e mohammad (1390 - 1450)

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺄﻟﻴﻒ: ۸۴۲ﻕ ﻣﺜﻨﻮﻱ ﻋﺮﻓﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﻭﺯﻥ »ﻟﻴﻠﻲ ﻭ ﻣﺠﻨﻮﻥ« ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﺻﻞ ۵۱۰ ﺑﻴﺖ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺁﻥ ﺁﻣﺪﻩ: »ﻛﺮﺩﻡ ﺑﺪﻭ ??

گوی و چوگان = حالنامه | gūy va čovgān = hāl-nāme(شعر)

عارفی هروی ، محمود بن محمد، 791 - 853 قمری
‘ārefī heravī,mahmūd ebn-e mohammad (1390 - 1450)

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺄﻟﻴﻒ: ۸۴۲ﻕ ﻣﺜﻨﻮﻱ ﻋﺮﻓﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﻭﺯﻥ »ﻟﻴﻠﻲ ﻭ ﻣﺠﻨﻮﻥ« ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﺻﻞ ۵۱۰ ﺑﻴﺖ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺁﻥ ﺁﻣﺪﻩ: »ﻛﺮﺩﻡ ﺑﺪﻭ ??

دو یادداشت از محمد حسین بن مصطفی همدانی و محمد صادق بن محمد تقی حسینی | do yāddāšt az mohammad hoseyn ebn-e mostafā hamadānī va mohammad sādeq ebn-e mohammad taqī- ye hoseynī(متفرقه)هدیه القاصر الی مولاه محمد الباقر | hedyat-ol qāser elā mawlāh mohammad-il bāqer(تاریخ معصومین)

مدرس یزدی ، محمد علی بن محمد، 1193 - 1265 قمری
modarres-e yazdī, mohammad ‘alī ebn-e mohammad (1779 - 1849)


برهانیه جلیله فی تفضیل آل محمد علی جمیع البریه | borhānīyat-on jalīla fī tafzīl-e āl-e mohammad ‘alā jamī‘-el barīyya(کلام و اعتقادات)

هزار جریبی ، محمد کاظم بن محمد شفیع ، - 1234؟ قمری
hezār-jarībī, mohammad kāzem ebn-e mohammad šafī‘ (- 1819)