نزهه الاسماع فی حکم الاجماع | nuzhat-ul asmā‘ fī ḥukm-il ijmā‘(اصول فقه)

حر عاملی ، محمد بن حسن ، 1033 - 1104 قمری
horr-e ‘āmelī, mohammad ebn-e hasan (1624 - 1693)


نزهه الاسماع فی حکم الاجماع | nuzhat-ul asmā‘ fī ḥukm-il ijmā‘(اصول فقه)

حر عاملی ، محمد بن حسن ، 1033 - 1104 قمری
horr-e ‘āmelī, mohammad ebn-e hasan (1624 - 1693)


نزهه الاسماع فی حکم الاجماع | nuzhat-ul asmā‘ fī ḥukm-il ijmā‘(اصول فقه)

حر عاملی ، محمد بن حسن ، 1033 - 1104 قمری
horr-e ‘āmelī, mohammad ebn-e hasan (1624 - 1693)


شرح اسماء الحسنی (شرح کبیر) = شرح دعوات الاسماء = شرح الاسماء الاربعین = شرح چهل اسم ادریس | š.-e asmā’-ol-hosnā (š.-e kabīr) = š.-e da‘avāt-ol-asmā’ = š.-e asmā’-ol-arba‘īn = š.-e čehel esm-e edrīs(اسماء االله)

بغدادی ، فخرالدین ابوالمکارم ، ق 7 قمری
baqdādī, faxr-od-dīn ab-ol-makārem (- 13c)


شرح اسماء الحسنی (شرح کبیر) = شرح دعوات الاسماء = شرح الاسماء الاربعین = شرح چهل اسم ادریس | š.-e asmā’-ol-hosnā (š.-e kabīr) = š.-e da‘avāt-ol-asmā’ = š.-e asmā’-ol-arba‘īn = š.-e čehel esm-e edrīs(اسماء االله)

بغدادی ، فخرالدین ابوالمکارم ، ق 7 قمری
baqdādī, faxr-od-dīn ab-ol-makārem (- 13c)


شرح جنه الاسماء = شرح خواص جنه الاسماء = شرح دائره علی بن ابی طالب = کنزالجواهر = نخبه الاسماء | š.-u jannat-il asmā’ = š.-u xawāṣṣ-i jannat-il asmā’ = š.-u dā’irat-i ‘alī-yi-bn-i abi-ṭālib = kanz-ul jawāhir = nuxbat-ul asmā’(علوم غریبه ، شرح دعا)

غزالی ، محمد بن محمد، 450 - 505 قمری
qazzālī, mohammad ebn-e mohammad (1059 - 1112)


شرح جنه الاسماء = شرح خواص جنه الاسماء = شرح دائره علی بن ابی طالب = کنزالجواهر = نخبه الاسماء | š.-u jannat-il asmā’ = š.-u xawāṣṣ-i jannat-il asmā’ = š.-u dā’irat-i ‘alī-yi-bn-i abi-ṭālib = kanz-ul jawāhir = nuxbat-ul asmā’(علوم غریبه ، شرح دعا)

غزالی ، محمد بن محمد، 450 - 505 قمری
qazzālī, mohammad ebn-e mohammad (1059 - 1112)


اسماء الحسنی = اسماء االله تعالی = خواص اسماء الحسنی | asmā’-ol hosnā = asmā’-ol lāh ta‘ālā = xavass-e asmā’- ol hosnā(اسماء االله)

علی بن موسی (ع )، امام هشتم ، 153 - 203 قمری
‘alī ebn-e mūsā, emām-e haštom (771 - 819)


نزهه النواظر و تنبیه الخواطر = تنبیه الخاطر و نزهه الناظر = مجموعه ورام | nuzhat-un nawāẓir wa tanbīh-ul xawāṭir = tanbīh-ul xāṭir wa nuzhat-un nāẓir = majmū‘e-ye warrām(مواعظ، حدیث)

ورام ، مسعود بن عیسی ، - 605 ؟ قمری
varrām,mas‘ūd ebn-e ‘īsā(- 1209)


نزهه النواظر و تنبیه الخواطر = تنبیه الخاطر و نزهه الناظر = مجموعه ورام | nuzhat-un nawāẓir wa tanbīh-ul xawāṭir = tanbīh-ul xāṭir wa nuzhat-un nāẓir = majmū‘e-ye warrām(مواعظ، حدیث)

ورام ، مسعود بن عیسی ، - 605 ؟ قمری
varrām,mas‘ūd ebn-e ‘īsā(- 1209)