نزهه الارواح و روضه الافراح = تاریخ الحکماء | nuzhat-ul arwāḥ wa raw۳at-ul afrāḥ = tārīx-ul ḥukamā’(تراجم)

شهرزوری ، محمد بن محمود، ق 7 قمری
Šahrzūrī,mohammad ebn-e mahmūd(- 13c)


تاریخ الحکماء = اخبار العلماء باخبار الحکماء | tārīx-ul ḥukamā’ = axbār-ul ‘ulamā’ bi-axbār-il ḥukamā’(تراجم)

قفطی ، علی بن یوسف ، 568 - 646 قمری
qeftī, ‘alī ebn-e yūsof (1173-1249)


ارتیاح الارواح الی بلاد الافراح | irtīyāḥ-ul-arwāḥ ila bilād-il-afrāḥ(گوناگون)ارتیاح الارواح الی بلاد الافراح | irtīyāḥ-ul-arwāḥ ila bilād-il-afrāḥ(گوناگون)تاریخ الحکماء | tārīx-ul ḥukamā’(تراجم)تاریخ الحکماء | tārīx-ul ḥukamā’(تراجم)کشف الرموز الخفیه فی شرح الروضه البهیه = حاشیه الروضه البهیه | kašf-ur rumūz-il xafīyya fī š.-i raw۳at-il bahīyya = ḥāšīyat-ur raw۳at-il bahīyya(فقه)

سبط الشهید، محمد بن حسن ، 980 - 1030 قمری
sebt-oš-šahīd, mohammad ebn-e hasan (1573 - 1621)


نزهه الارواح فیما یتعلق باحکام النکاح | nuzhat-ul arwāḥ fīmā yata‘allaq-u bi-aḥkām-in nikāḥ(فقه)

عاملی ، حسین بن موسی ، ق 9 قمری
‘āmelī,hoseyn ebn-e mūsā(- 15c)


تاریخ سیاقی = سیاق التواریخ = تاریخ پادشاهان ایران = تاریخ پادشاهان عجم = تاریخ مجدول = تاریخ سنواتی = مجمل التواریخ = تاریخ تقویمی = تقویم التواریخ | tārīx-e sīyāqī = sīyāq-ot tavārīx = tārīx-e pādešāhān īrān = tārīx-e pādešāhān-e ‘ajam = tārīx-e mojadval = tārīx-e sanavātī = mojmal-ot tavārīx = tārīx-e taqvīmī = taqvīm-ot tavārīx(تاریخ ایران)تاریخ سیاقی = سیاق التواریخ = تاریخ پادشاهان ایران = تاریخ پادشاهان عجم = تاریخ مجدول = تاریخ سنواتی = مجمل التواریخ = تاریخ تقویمی = تقویم التواریخ | tārīx-e sīyāqī = sīyāq-ot tavārīx = tārīx-e pādešāhān īrān = tārīx-e pādešāhān-e ‘ajam = tārīx-e mojadval = tārīx-e sanavātī = mojmal-ot tavārīx = tārīx-e taqvīmī = taqvīm-ot tavārīx(تاریخ ایران)