نزهه الارواح فیما یتعلق باحکام النکاح | nuzhat-ul arwāḥ fīmā yata‘allaq-u bi-aḥkām-in nikāḥ(فقه)

عاملی ، حسین بن موسی ، ق 9 قمری
‘āmelī,hoseyn ebn-e mūsā(- 15c)


جواهر الکلمات فیما یتعلق باحوال الرواه | jawāhir-ul kalamāt fīmā yata‘allaq-u bi-aḥwāl-ir ruwāt(درایه)

مفید هزار جریبی ، احمد بن محمد، ق 13 قمری
mofīd-e hezār-jarībī, ahmad ebn-e mohammad (- 19c)


نزهه الارواح و روضه الافراح = تاریخ الحکماء | nuzhat-ul arwāḥ wa raw۳at-ul afrāḥ = tārīx-ul ḥukamā’(تراجم)

شهرزوری ، محمد بن محمود، ق 7 قمری
Šahrzūrī,mohammad ebn-e mahmūd(- 13c)


فیما یصح و فیما لایصح من احکام النجوم = فضیله العلوم و الصناعات = ابطال احکام النجوم | fīmā yaṣiḥ wa fīmā lā-yaṣiḥ min aḥkām-in nujūm = faḍīlat-ul ‘ulūm wa-ṣ ṣinā‘āt = ibṭāl-u aḥkām-in nujūm(هیئت)

فارابی ، محمد بن محمد، 260؟ - 339 قمری
fārābī, mohammad ebn-e mohammad (875 - 951)


جامع المقال فیما یتعلق باحوال الحدیث و الرجال = الدرایه لمعرفه الراوی و الروایه | jāmi‘-ul maqāl fīmā yata‘allaq-u bi-aḥwāl-il ḥadīṯ wa-r rijāl = ad-dirāya li-ma‘rifat-ir rāwī wa-r riwāya(درایه)

طریحی ، فخرالدین بن محمد، 979 - 1087 ؟ قمری
torayhī, faxr-od-dīn ebn-e mohammad (1572 - 1677)


جامع المقال فیما یتعلق باحوال الحدیث و الرجال = الدرایه لمعرفه الراوی و الروایه | jāmi‘-ul maqāl fīmā yata‘allaq-u bi-aḥwāl-il ḥadīṯ wa-r rijāl = ad-dirāya li-ma‘rifat-ir rāwī wa-r riwāya(درایه)

طریحی ، فخرالدین بن محمد، 979 - 1087 ؟ قمری
torayhī, faxr-od-dīn ebn-e mohammad (1572 - 1677)


جامع المقال فیما یتعلق باحوال الحدیث و الرجال = الدرایه لمعرفه الراوی و الروایه | jāmi‘-ul maqāl fīmā yata‘allaq-u bi-aḥwāl-il ḥadīṯ wa-r rijāl = ad-dirāya li-ma‘rifat-ir rāwī wa-r riwāya(درایه)

طریحی ، فخرالدین بن محمد، 979 - 1087 ؟ قمری
torayhī, faxr-od-dīn ebn-e mohammad (1572 - 1677)


جامع المقال فیما یتعلق باحوال الحدیث و الرجال = الدرایه لمعرفه الراوی و الروایه | jāmi‘-ul maqāl fīmā yata‘allaq-u bi-aḥwāl-il ḥadīṯ wa-r rijāl = ad-dirāya li-ma‘rifat-ir rāwī wa-r riwāya(درایه)

طریحی ، فخرالدین بن محمد، 979 - 1087 ؟ قمری
torayhī, faxr-od-dīn ebn-e mohammad (1572 - 1677)


قواعد الاحکام الغرویه فیما قرر لقاطبه الانام | qawā‘id-ul aḥkām-il ġarawīyya fīmā qurrira li-qāṭibat- il anām(فقه)

لاریجانی ، ملا لطف االله، - 1311 قمری
lārījānī, mollā lotf-ol-lāh(- 1894)


الاعلام فیما اتفقت علیه الامامیه من الاحکام | al-i‘lām fīmā ittafaqat ‘alayh-il imāmīya min-al aḥkām(فقه)

مفید، محمد بن محمد، 336 - 413 قمری
mofīd, mohammad ebn-e mohammad (948-1023)