نزهه الالباب فی معرفه الالقاب | nuzhat-ul albāb fī ma‘rifat-il alqāb(رجال)

ابن حجر عسقلانی ، احمد بن علی ، 733 - 852 قمری
ebn-e hajar-e ‘asqalānī,ahmad ebn-e ‘alī (1333 - 1449)


تحفه الاصحاب و نزهه ذوی الالباب | tuḥfat-ul aṣḥāb wa nuzhat-u ḏawi-l albāb(گوناگون)

شرجی ، شمس الدین بن محمد، ق 11 قمری
šarjī, šams-od-dīn ebn-e mohammad (-17c)


نزهه الالباب فی شرح حدیث ابن طاب | nuzhat-ul albāb fī š.-i ḥadīṯ-i ibn-i ṭāb(شرح حدیث)

قزوینی ، محمد مهدی بن حسن ، 1222 - 1300 قمری
qazvīnī,mohammad mahdī ebn-e hasan (1807 - 1883)


لباب الالقاب فی القاب الاطیاب | lubāb-ul alqāb fī alqāb-il aṭyāb(تراجم)

کاشانی ، حبیب االله بن علی مدد، 1262 - 1340 قمری
kāšānī, habīb-ol-lāh ebn-e ‘alī madad (1846 - 1922)

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺄﻟﻴﻒ: ﺷﺐ ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ ۲۱ ﺭﺟﺐ ۱۳۱۷ﻕ ﻣﺆﻟﻒ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻛﺘﺎﺏ »ﺭﻳﺎﺽ« ﻭ ﻣﻮﺳﻮﻡ ﺑﻪ »ﺍﻳﻀﺎﺡ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ« ﺩﺭ

روضه الالباب و تحفه الاحباب و بغیه الطلاب و نخبه الاحساب لمعرفه الانساب | rawḍat-ul albāb wa tuḥfat-ul aḥbāb wa buġyat-ut ṭullāb wa nuxbat-ul aḥsāb li-ma‘rifat-il ansāb(انساب)

ابن الموید، محمد بن عبداالله، - 1031 قمری
ebn-e mo’ayyed, mohammad ebn-e ‘abd-ol-lāh (-1622)


نزهه النواظر و تنبیه الخواطر = تنبیه الخاطر و نزهه الناظر = مجموعه ورام | nuzhat-un nawāẓir wa tanbīh-ul xawāṭir = tanbīh-ul xāṭir wa nuzhat-un nāẓir = majmū‘e-ye warrām(مواعظ، حدیث)

ورام ، مسعود بن عیسی ، - 605 ؟ قمری
varrām,mas‘ūd ebn-e ‘īsā(- 1209)


نزهه النواظر و تنبیه الخواطر = تنبیه الخاطر و نزهه الناظر = مجموعه ورام | nuzhat-un nawāẓir wa tanbīh-ul xawāṭir = tanbīh-ul xāṭir wa nuzhat-un nāẓir = majmū‘e-ye warrām(مواعظ، حدیث)

ورام ، مسعود بن عیسی ، - 605 ؟ قمری
varrām,mas‘ūd ebn-e ‘īsā(- 1209)


نزهه النواظر و تنبیه الخواطر = تنبیه الخاطر و نزهه الناظر = مجموعه ورام | nuzhat-un nawāẓir wa tanbīh-ul xawāṭir = tanbīh-ul xāṭir wa nuzhat-un nāẓir = majmū‘e-ye warrām(مواعظ، حدیث)

ورام ، مسعود بن عیسی ، - 605 ؟ قمری
varrām,mas‘ūd ebn-e ‘īsā(- 1209)


نزهه النواظر و تنبیه الخواطر = تنبیه الخاطر و نزهه الناظر = مجموعه ورام | nuzhat-un nawāẓir wa tanbīh-ul xawāṭir = tanbīh-ul xāṭir wa nuzhat-un nāẓir = majmū‘e-ye warrām(مواعظ، حدیث)

ورام ، مسعود بن عیسی ، - 605 ؟ قمری
varrām,mas‘ūd ebn-e ‘īsā(- 1209)


نزهه النواظر و تنبیه الخواطر = تنبیه الخاطر و نزهه الناظر = مجموعه ورام | nuzhat-un nawāẓir wa tanbīh-ul xawāṭir = tanbīh-ul xāṭir wa nuzhat-un nāẓir = majmū‘e-ye warrām(مواعظ، حدیث)

ورام ، مسعود بن عیسی ، - 605 ؟ قمری
varrām,mas‘ūd ebn-e ‘īsā(- 1209)