نور الثقلین = تفسیر نور الثقلین | nūr-uṯṯaqalayn = tafsīr-u nūr-iṯṯaqalayn(تفسیر)

حویزی ، عبدعلی بن جمعه ، ق 12 قمری
hovayzī, ‘abd-e-‘alī ebn-e jom‘e (- 18c)


نور الثقلین = تفسیر نور الثقلین | nūr-uṯṯaqalayn = tafsīr-u nūr-iṯṯaqalayn(تفسیر)

حویزی ، عبدعلی بن جمعه ، ق 12 قمری
hovayzī, ‘abd-e-‘alī ebn-e jom‘e (- 18c)


نور الثقلین = تفسیر نور الثقلین | nūr-uṯṯaqalayn = tafsīr-u nūr-iṯṯaqalayn(تفسیر)

حویزی ، عبدعلی بن جمعه ، ق 12 قمری
hovayzī, ‘abd-e-‘alī ebn-e jom‘e (- 18c)


تفسیر العیاشی = تفسیر القرآن الکریم = تفسیر عیاشی | tafsīr-ul ‘ayyāšī = tafsīr-u qur’ān-il karīm = tafsīr-e ‘ayyāšī(تفسیر)

عیاشی ، محمد بن مسعود، - 320 ؟ قمری
‘ayyāšī, mohammad ebn-e mas‘ūd (- 933)


مفاتیح الغیب فی تفسیر القرآن = تفسیر کبیر = تفسیر فخر رازی | mafātīḥ-ul ġayb fī tafsīr-il qur’ān = tafsīr-i kabīr = tafsīr-i faxr-i rāzī(تفسیر)

فخر رازی ، محمد بن عمر، 544؟ - 606 قمری
faxr-e rāzī, mohammad ebn-e ‘omar (1150 - 1210)


مفاتیح الغیب فی تفسیر القرآن = تفسیر کبیر = تفسیر فخر رازی | mafātīḥ-ul ġayb fī tafsīr-il qur’ān = tafsīr-i kabīr = tafsīr-i faxr-i rāzī(تفسیر)

فخر رازی ، محمد بن عمر، 544؟ - 606 قمری
faxr-e rāzī, mohammad ebn-e ‘omar (1150 - 1210)


مفاتیح الغیب فی تفسیر القرآن = تفسیر کبیر = تفسیر فخر رازی | mafātīḥ-ul ġayb fī tafsīr-il qur’ān = tafsīr-i kabīr = tafsīr-i faxr-i rāzī(تفسیر)

فخر رازی ، محمد بن عمر، 544؟ - 606 قمری
faxr-e rāzī, mohammad ebn-e ‘omar (1150 - 1210)


مفاتیح الغیب فی تفسیر القرآن = تفسیر کبیر = تفسیر فخر رازی | mafātīḥ-ul ġayb fī tafsīr-il qur’ān = tafsīr-i kabīr = tafsīr-i faxr-i rāzī(تفسیر)

فخر رازی ، محمد بن عمر، 544؟ - 606 قمری
faxr-e rāzī, mohammad ebn-e ‘omar (1150 - 1210)


التلخیص فی التفسیر = تفسیر الکواشی | at-talxīṣ fi-t tafsīr = tafsīr-ul kawāšī(تفسیر)

کواشی ، احمد بن یوسف ، 591 - 680 قمری
kavāšī, ahmad ebn-e yūsof (1196 - 1282)


تفسیر القرآن الکریم = تفسیر قمی = تفسیر علی بن ابراهیم قمی | tafsīr-ul qur’ān-il karīm = tafsīr-e qomī = tafsīr-e ‘alī ebn-e ebrāhīm-e qomī(تفسیر)

قمی ، علی بن ابراهیم ، ق 4 قمری
qomī, ‘alī ebn-e ebrāhīm (- 10c)