نور الانوار فی آثار الظهور و رجعه الائمه الاطهار | nūr-ol anvār fī āsār-ez zohūr va raj‘at-el a’emmat-el athār(تاریخ معصومین)

نیر بروجردی ، علی اصغر بن علی اکبر، 1231 - 1300 قمری
nayyer-e borūjerdī, ‘alī asqar ebn-e ‘alī akbar (1816 - 1883)


نور الانوار فی آثار الظهور و رجعه الائمه الاطهار | nūr-ol anvār fī āsār-ez zohūr va raj‘at-el a’emmat-el athār(تاریخ معصومین)

نیر بروجردی ، علی اصغر بن علی اکبر، 1231 - 1300 قمری
nayyer-e borūjerdī, ‘alī asqar ebn-e ‘alī akbar (1816 - 1883)


تحفه الابرار الملتقط من آثار الائمه الاطهار | tohfat-ol abrār al-multaqat men āsār-el a’emmat-el athār(فقه)

شفتی بیدآبادی ، محمد باقر بن محمد نقی ، 1175؟ - 1260 قمری
šaftī bīd-ābādī, mohammad bāqer ebn-e mohammad naqī (1762-1844)


تحفه الابرار الملتقط من آثار الائمه الاطهار | tohfat-ol abrār al-multaqat men āsār-el a’emmat-el athār(فقه)

شفتی بیدآبادی ، محمد باقر بن محمد نقی ، 1175؟ - 1260 قمری
šaftī bīd-ābādī, mohammad bāqer ebn-e mohammad naqī (1762-1844)


تحفه الابرار الملتقط من آثار الائمه الاطهار | tohfat-ol abrār al-multaqat men āsār-el a’emmat-el athār(فقه)

شفتی بیدآبادی ، محمد باقر بن محمد نقی ، 1175؟ - 1260 قمری
šaftī bīd-ābādī, mohammad bāqer ebn-e mohammad naqī (1762-1844)


تحفه الابرار الملتقط من آثار الائمه الاطهار | tohfat-ol abrār al-multaqat men āsār-el a’emmat-el athār(فقه)

شفتی بیدآبادی ، محمد باقر بن محمد نقی ، 1175؟ - 1260 قمری
šaftī bīd-ābādī, mohammad bāqer ebn-e mohammad naqī (1762-1844)


تحفه الابرار الملتقط من آثار الائمه الاطهار | tohfat-ol abrār al-multaqat men āsār-el a’emmat-el athār(فقه)

شفتی بیدآبادی ، محمد باقر بن محمد نقی ، 1175؟ - 1260 قمری
šaftī bīd-ābādī, mohammad bāqer ebn-e mohammad naqī (1762-1844)


احسن الکبار فی معرفه الائمه الاطهار | ahsan-ol kebār fī ma‘refat-el a’emmat-el athār(تاریخ معصومین)

حسنی ورامینی ، محمد بن ابی زید، ق 8 قمری
hasanī varāmīnī, mohammad ebn-e abī zeyd ( - 14c)


احسن الکبار فی معرفه الائمه الاطهار | ahsan-ol kebār fī ma‘refat-el a’emmat-el athār(تاریخ معصومین)

حسنی ورامینی ، محمد بن ابی زید، ق 8 قمری
hasanī varāmīnī, mohammad ebn-e abī zeyd ( - 14c)


اثبات رجعت = اثباه الرجعه = ترجمه چهارده حدیث = ظهوریه = علائم ظهور | esbāt-e raj‘at = esbāt-or raj‘a = t.-ye čahārdah hadīs = zohūrīye = ‘alā’em-e zohūr(کلام و اعتقادات ، شرح حدیث)

مجلسی ، محمد باقر بن محمد تقی ، 1037 - 1110 قمری
majlesī, mohammad bāqer ebn-e mohammad taqī (1628 - 1699)