نزهه الارواح | nozhat-ol arvāh(عرفان و تصوف)

حسینی هروی ، امیر حسین بن امیر عالم ، 671 - قرن 8 قمری
hoseynī heravī, amīr hoseyn ebn-e amīr ‘ālam (1273 - 14c)


نزهه الارواح | nozhat-ol arvāh(عرفان و تصوف)

حسینی هروی ، امیر حسین بن امیر عالم ، 671 - قرن 8 قمری
hoseynī heravī, amīr hoseyn ebn-e amīr ‘ālam (1273 - 14c)


نزهه الارواح | nozhat-ol arvāh(عرفان و تصوف)

حسینی هروی ، امیر حسین بن امیر عالم ، 671 - قرن 8 قمری
hoseynī heravī, amīr hoseyn ebn-e amīr ‘ālam (1273 - 14c)


نزهه الزاهد و نزهه العابد = نزهه الزاهد و نهزه العابد | nozhat-oz zāhed va nozhat-ol ‘ābed = nozhat-oz zāhed va nohzat-ol ‘ābed(دعا)آفرینش ارواح و اجسام = ارواح و اجسام | āfarīneš-e arvāh va ajsām = arvāh va ajsām(عرفان و تصوف)

نسفی ، عزیزالدین بن محمد، ق 7 ق
nasafī, ‘azīz-od-dīn ebn-e mohammad (13C)


ثمر الارواح | samar-ol arvāh(رمل)نزهت نامه علائی | nozhat nāme-ye ‘alā’ī(دائره المعارف)

رازی ، شهمردان بن ابی الخیر، ق 5 قمری
rāzī,šahmardān ebn-e ab-el-xayr(- 11c)


نزهت نامه علائی | nozhat nāme-ye ‘alā’ī(دائره المعارف)

رازی ، شهمردان بن ابی الخیر، ق 5 قمری
rāzī,šahmardān ebn-e ab-el-xayr(- 11c)


نزهه الکتاب و تحفه الاحباب | nozhat-ol kottāb va tohfat-ol ahbāb(ادبیات)

حسام خویی ، حسن بن عبدالمومن ، 7 قمری
hosām-e xū’ī, hasan ebn-e ‘abd-ol-mo’men (13c -)


تسخیر ارواح و غیره | tasxīr-e arvāh va qeyre(علوم غریبه ، استخاره)