نخبه | noxbe(شعر)

صدرالافاضل ، مرتضی حسین ، قرن 15 قمری
sadr-ol-afāzel, morteza hoseyn(- 21c)


نخبه سپهری | noxbe-ye sepehrī(تاریخ پیامبراکرم (ص ))

طالبوف ، عبدالرحیم بن ابوطالب ، 1250 - 1329 قمری
tālebof,‘abd-or-rahīm ebn-e abo-tāleb (1835 - 1911)


التحفه السنیه فی شرح النخبه المحسنیه = شرح نخبه فیض کاشانی | at-tuḥfat-us sanīyya fī š.-in nuxbat-il muḥsinīyya = š.-e noxbe-ye feyz-e kāšānī(فقه)

جزایری ، عبداالله بن نورالدین ، 1112 - 1173 قمری
jazāyerī, ‘abd-ol-lāh ebn-e nūr-od-dīn (1701-1760)


التحفه السنیه فی شرح النخبه المحسنیه = شرح نخبه فیض کاشانی | at-tuḥfat-us sanīyya fī š.-in nuxbat-il muḥsinīyya = š.-e noxbe-ye feyz-e kāšānī(فقه)

جزایری ، عبداالله بن نورالدین ، 1112 - 1173 قمری
jazāyerī, ‘abd-ol-lāh ebn-e nūr-od-dīn (1701-1760)


التحفه السنیه فی شرح النخبه المحسنیه = شرح نخبه فیض کاشانی | at-tuḥfat-us sanīyya fī š.-in nuxbat-il muḥsinīyya = š.-e noxbe-ye feyz-e kāšānī(فقه)

جزایری ، عبداالله بن نورالدین ، 1112 - 1173 قمری
jazāyerī, ‘abd-ol-lāh ebn-e nūr-od-dīn (1701-1760)


نخبه | noxbe(فقه)

کرباسی ، محمد ابراهیم بن محمد حسن ، 1180؟ - 1262 ؟ قمری
karbāsī,mohammad ebrāhīm ebn-e mohammad hasan (1767 - 1846)


نخبه | noxbe(فقه)

کرباسی ، محمد ابراهیم بن محمد حسن ، 1180؟ - 1262 ؟ قمری
karbāsī,mohammad ebrāhīm ebn-e mohammad hasan (1767 - 1846)


نخبه | noxbe(فقه)

کرباسی ، محمد ابراهیم بن محمد حسن ، 1180؟ - 1262 ؟ قمری
karbāsī,mohammad ebrāhīm ebn-e mohammad hasan (1767 - 1846)


نخبه | noxbe(فقه)

کرباسی ، محمد ابراهیم بن محمد حسن ، 1180؟ - 1262 ؟ قمری
karbāsī,mohammad ebrāhīm ebn-e mohammad hasan (1767 - 1846)


نخبه | noxbe(فقه)

کرباسی ، محمد ابراهیم بن محمد حسن ، 1180؟ - 1262 ؟ قمری
karbāsī,mohammad ebrāhīm ebn-e mohammad hasan (1767 - 1846)