نقل مجلس | noql-e majles(شعر، اخلاق)

حسینی میبدی ، علی بن محمد علی ، - 1313 قمری
hoseynī meybodī, ‘alī ebn-e mohammad ‘alī(- 1896)


تنظیم لشکر و مجلس اداره = انتظام لشکر و مجلس انتظامات = مجلس تنظیمات | tanzīm-e laškar va majles-e edāre = entezām-e laškar va majles-e entezāmāt = majles-e tanzīmāt(حکومت و سیاست)

ملکم ، 1249 - 1326 قمری
malkam (1834 - 1908)


دوازده مجلس | davāzdah majles(گوناگون)مجلس آرا | majles-ārā(عرفان و تصوف)

رافع ، محب علی
rāfe‘, moheb ‘alī


مجلس آرا | majles-ārā(عرفان و تصوف)

رافع ، محب علی
rāfe‘, moheb ‘alī


ده مجلس | dah majles(مواعظ)

میرزا باقر، ق 13 قمری
mīrzā bāqer (- 19c)


سی مجلس | sī majles(مواعظ)

میرزا باقر، ق 13 قمری
mīrzā bāqer (- 19c)


مجلس آرا | majles-ārā(اخلاق)

شیرازی ، محمد محسن ، ق 12 قمری
Šīrāzī,mohammad mohsen ( - 18c)


مجلس آرا | majles-ārā(اخلاق)

شیرازی ، محمد محسن ، ق 12 قمری
Šīrāzī,mohammad mohsen ( - 18c)


چهل مجلس | čehel majles()

ابرقوهی ، محمد علی بن اسماعیل ، - 1337 قمری
abarqūhī, mohammad ‘alī ebn-e esmā‘īl (- 1919)