نیه العبادات | nīyyat-ul ‘ibādāt(فقه)النیات فی جمیع العبادات | an-nīyyāt fī jamī‘-il ‘ibādāt(فقه)

قطب راوندی ، سعید بن هبه االله، - 573 قمری
qotb-e rāvandī, sa‘īd ebn-e hebat-ol-lāh(- 1178)


نیت = احکام نیت | nīyyat = ahkām-e nīyyat(فقه)

آقا جمال خوانساری ، محمد بن حسین ، - 1125 قمری
āqā jamāl-e xānsārī, mohammad ebn-e hoseyn(- 1713)


نیت = احکام نیت | nīyyat = ahkām-e nīyyat(فقه)

آقا جمال خوانساری ، محمد بن حسین ، - 1125 قمری
āqā jamāl-e xānsārī, mohammad ebn-e hoseyn(- 1713)


نیات الحج و العمره = نیه الحج و العمره | nīyyāt-ul ḥajj wa-l ‘umra = nīyyat-ul ḥajj wa-l ‘umra(فقه)

شهید ثانی ، زین الدین بن علی ، 911 - 965 قمری
šahīd-e sānī, zayn-od-dīn ebn-e ‘alī (1506 - 1558)


کراهه العبادات (رساله فی معنی ...) = الافاده الاجماله = افاده الجمالیه = معنی الکراهه فی العبادات | kirāhat-ul ‘ibādāt (r.-un fī ma‘nā …) = al-ifādat-ul ijmālīyya = ifādat-ul jamālīyya = ma‘na-l kirāha fi-l ‘ibādāt(فقه)

آقا جمال خوانساری ، محمد بن حسین ، - 1125 قمری
āqā jamāl-e xānsārī, mohammad ebn-e hoseyn(- 1713)


عباده الجاهل = صحه عباده الجاهل و عدمها | ‘ibādat-ul jāhil = ṣiḥḥat-u ‘ibādat-il jāhil wa ‘adam-u- hā(فقه)

وحید بهبهانی ، محمد باقر بن محمد اکمل ، 1118 - 1205 قمری
vahīd-e behbahānī, mohammad bāqer ebn-e mohammad akmal (1707 - 1791)


عباده الجاهل = صحه عباده الجاهل و عدمها | ‘ibādat-ul jāhil = ṣiḥḥat-u ‘ibādat-il jāhil wa ‘adam-u- hā(فقه)

وحید بهبهانی ، محمد باقر بن محمد اکمل ، 1118 - 1205 قمری
vahīd-e behbahānī, mohammad bāqer ebn-e mohammad akmal (1707 - 1791)


عباده الجاهل = صحه عباده الجاهل و عدمها | ‘ibādat-ul jāhil = ṣiḥḥat-u ‘ibādat-il jāhil wa ‘adam-u- hā(فقه)

وحید بهبهانی ، محمد باقر بن محمد اکمل ، 1118 - 1205 قمری
vahīd-e behbahānī, mohammad bāqer ebn-e mohammad akmal (1707 - 1791)


عباده الجاهل = صحه عباده الجاهل و عدمها | ‘ibādat-ul jāhil = ṣiḥḥat-u ‘ibādat-il jāhil wa ‘adam-u- hā(فقه)

وحید بهبهانی ، محمد باقر بن محمد اکمل ، 1118 - 1205 قمری
vahīd-e behbahānī, mohammad bāqer ebn-e mohammad akmal (1707 - 1791)