نصاب الاخبار لتذکره الاخیار | niṣāb-ul axbār li-ta۱kirat-il axyār(حدیث)

سراج الدین اوشی ، علی بن عثمان ، - 575 ؟ قمری
serāj-od-dīn ūšī,‘alī ebn-e ‘osmān (- 1180)


وصول الاخیار الی اصول الاخبار | wuṣūl-ul axyār ilā usūl-il axbār(درایه)

عاملی ، حسین بن عبدالصمد، 918 - 984 قمری
‘āmelī, hoseyn ebn-e ‘abd-os-samad (1513 - 1577)


وصول الاخیار الی اصول الاخبار | wuṣūl-ul axyār ilā usūl-il axbār(درایه)

عاملی ، حسین بن عبدالصمد، 918 - 984 قمری
‘āmelī, hoseyn ebn-e ‘abd-os-samad (1513 - 1577)


اکسیر الاخبار للاخیار الابرار | iksīr-ul axbār li-l-axyār-il abrār(حدیث)

حسینی اردکانی ، حسن بن حسین ، 1281 - 1338 قمری
hoseynī-ye ārdakānī, hasan ebn-e hoseyn (1865-1920)


روض الاخیار (الاخبار) المنتخب من ربیع الابرار | rawḍ-ul axyār (axbār) al-muntaxab min rabī‘-il abrār(عرفان و تصوف)

اماسی ، محمد بن قاسم ، 864 - 940 قمری
āmāsī, mohammad ebn-e qāsem (1460 - 1534)


روض الاخیار (الاخبار) المنتخب من ربیع الابرار | rawḍ-ul axyār (axbār) al-muntaxab min rabī‘-il abrār(عرفان و تصوف)

اماسی ، محمد بن قاسم ، 864 - 940 قمری
āmāsī, mohammad ebn-e qāsem (1460 - 1534)


خلاصه الاخبار فی (بیان ) احوال الاخیار | xolāsat-ol axbār fī (bayān-e) ahvāl-el axyār(تاریخ جهان)

خواند میر، غیاث الدین بن همام الدین ، 880 - 942 قمری
xānd mīr, qīyās-od-dīn ebn-e hammām-od-dīn (1476 - 1536)


خلاصه الاخبار فی (بیان ) احوال الاخیار | xolāsat-ol axbār fī (bayān-e) ahvāl-el axyār(تاریخ جهان)

خواند میر، غیاث الدین بن همام الدین ، 880 - 942 قمری
xānd mīr, qīyās-od-dīn ebn-e hammām-od-dīn (1476 - 1536)


عیون الاخبار فی مناقب الاخیار | ‘uyūn-ul axbār fī manāqib-il axyār(حدیث)

حسینی بغدادی ، محمد بن محمد، 405 - 480 قمری
hoseynī baqdādī، mohammad ben mohammad (1015 - 1088)


جواهر الاخبار و معتقد الاخیار | javāher-ol axbār va mo‘taqed-ol axyār(کلام و اعتقادات)

هزار جریبی ، محمد کاظم بن محمد شفیع ، - 1234 ؟ قمری
hezār-jarībī, mohammad kāzem ebn-e mohammad šafī‘ (- 1819)