نهایه الوصول الی علم الاصول = نهایه الاصول | nihāyat-ul wuṣūl ilā ‘ilm-il uṣūl = nihāyat-ul uṣūl(اصول فقه)

علامه حلی ، حسن بن یوسف ، 648 - 726 قمری
‘allāme-ye hellī, hasan ebn-e yūsof (1251 - 1326)


نهایه الوصول الی علم الاصول = نهایه الاصول | nihāyat-ul wuṣūl ilā ‘ilm-il uṣūl = nihāyat-ul uṣūl(اصول فقه)

علامه حلی ، حسن بن یوسف ، 648 - 726 قمری
‘allāme-ye hellī, hasan ebn-e yūsof (1251 - 1326)


نهایه الوصول الی علم الاصول = نهایه الاصول | nihāyat-ul wuṣūl ilā ‘ilm-il uṣūl = nihāyat-ul uṣūl(اصول فقه)

علامه حلی ، حسن بن یوسف ، 648 - 726 قمری
‘allāme-ye hellī, hasan ebn-e yūsof (1251 - 1326)


نهایه الوصول الی علم الاصول = نهایه الاصول | nihāyat-ul wuṣūl ilā ‘ilm-il uṣūl = nihāyat-ul uṣūl(اصول فقه)

علامه حلی ، حسن بن یوسف ، 648 - 726 قمری
‘allāme-ye hellī, hasan ebn-e yūsof (1251 - 1326)


نهایه الوصول الی علم الاصول = نهایه الاصول | nihāyat-ul wuṣūl ilā ‘ilm-il uṣūl = nihāyat-ul uṣūl(اصول فقه)

علامه حلی ، حسن بن یوسف ، 648 - 726 قمری
‘allāme-ye hellī, hasan ebn-e yūsof (1251 - 1326)


نهایه التقریب فی شرح التهذیب = شرح تهذیب الوصول الی علم الاصول | nihāyat-ut taqrīb fī š.-it tah۱īb = š.-u tah۱īb-il wuṣūl ilā ‘ilm-il uṣūl(اصول فقه)

جزایری ، عبدالنبی بن سعد، - 1021 قمری
jazāyerī, ‘abd-on-nabī ebn-e sa‘d (- 1613)


نهایه السوول فی شرح منهاج الاصول الی علم الاصول | nihāyat-us su’ūl fī š.-i minhāj-il uṣūl ilā ‘ilm-il uṣūl(اصول فقه)

اسنوی ، عبدالرحیم بن حسن ، 704 - 772 قمری
esnavī, ‘abd-or-rahīm ebn-e hasan (1305 - 1371)


نهایه العقول فی درایه الاصول | nihāyat-ul ‘uqūl fī dirāyat-il uṣūl(کلام و اعتقادات)

فخر رازی ، محمد بن عمر، 544؟ - 606 قمری
faxr-e rāzī, mohammad ebn-e ‘omar (1150 - 1210)


معارج الوصول الی علم الاصول = معارج الاصول = نهج الوصول الی علم الاصول | ma‘ārij-ul wuṣūl ilā ‘ilm-il uṣūl = ma‘ārij-ul uṣūl = nahj-ul wuṣūl ilā ‘ilm-il uṣūl(اصول فقه)

محقق حلی ، جعفر بن حسن ، 602 - 676 قمری
mohaqqeq-e hellī, ja‘far ebn-e hasan (1206 - 1278)


معارج الوصول الی علم الاصول = معارج الاصول = نهج الوصول الی علم الاصول | ma‘ārij-ul wuṣūl ilā ‘ilm-il uṣūl = ma‘ārij-ul uṣūl = nahj-ul wuṣūl ilā ‘ilm-il uṣūl(اصول فقه)

محقق حلی ، جعفر بن حسن ، 602 - 676 قمری
mohaqqeq-e hellī, ja‘far ebn-e hasan (1206 - 1278)