نبراس الضیاء و تسواء السواء فی شرح باب البداء و اثبات جدوی الدعاء | nibrās-u۳۳īyā’ wa taswā’-us sawā’ fī š.-i bāb-il badā’ wa iṯbāt-i jadwa-d du‘ā’(کلام و اعتقادات)

میرداماد، محمد باقر بن محمد، - 1041 ؟ قمری
mīrdāmād, mohammad bāqer ebn-e mohammad(- 1632)


نبراس الضیاء و تسواء السواء فی شرح باب البداء و اثبات جدوی الدعاء | nibrās-u۳۳īyā’ wa taswā’-us sawā’ fī š.-i bāb-il badā’ wa iṯbāt-i jadwa-d du‘ā’(کلام و اعتقادات)

میرداماد، محمد باقر بن محمد، - 1041 ؟ قمری
mīrdāmād, mohammad bāqer ebn-e mohammad(- 1632)


نبراس الضیاء و تسواء السواء فی شرح باب البداء و اثبات جدوی الدعاء | nibrās-u۳۳īyā’ wa taswā’-us sawā’ fī š.-i bāb-il badā’ wa iṯbāt-i jadwa-d du‘ā’(کلام و اعتقادات)

میرداماد، محمد باقر بن محمد، - 1041 ؟ قمری
mīrdāmād, mohammad bāqer ebn-e mohammad(- 1632)


مقباس النبراس | miqbās-ul nibrās(متفرقه)مقباس النبراس | miqbās-ul nibrās(متفرقه)اثبات الواحد الحقیقی = اثبات وحده المبدا = وحده واجب الوجود = اثبات الواحد الاول = رساله اثبات وحده االله جل جلاله | iṯbāt-ul wāḥid-il ḥaqīqī = iṯbāt-u waḥdat-il mabda’ = waḥdat-u wājib-il wujūd = iṯbāt-ul wāḥid-il awwal = r.-u iṯbāt-i waḥdat-il lāh jall-a jalāl-i-h(فلسفه)

نصیرالدین طوسی ، محمد بن محمد، 597 - 672 قمری
nasīr-od-dīn-e tūsī, mohammad ebn-e mohammad (1201 - 1274)


اثبات الوصیه = اثبات الامامه لعلی بن ابی طالب | iṯbāt-ul waṣīyya = iṯbāt-ul imāma li-‘alī ibn-i abī-ṭālib(کلام و اعتقادات)

مسعودی ، علی بن حسین ، - 345 ؟ قمری
mas‘ūdī, ‘alī ebn-e hoseyn ( - 957)


جنه الماوی و سحاب الفیض و الجدوی | jannat-ul ma’wā wa saḥāb-ul fayḍ w-al jadwā(فقه ، شعر)

حسینی شهشهانی ، محمد بن عبدالصمد، - 1287 قمری
hoseynī šahšahānī, mohammad ebn-e ‘abd-os-samad (- 1870)


اثبات الواجب و صفاته الحسنی = اثبات الباری تعالی و صفاته = اثبات الواجب تعالی = الحقائق المحمدیه | iṯbāt-ul wājib wa ṣifāt-i-hi-l ḥusnā = iṯbāt-ul bārī ta‘ālā wa ṣifāt-i-h = iṯbāt-ul wājib ta‘ālā = al-ḥaqā’iq-ul muḥammadīyya(کلام و اعتقادات ، فلسفه)

دشتکی شیرازی ، میر صدرالدین محمد، 828 - 903 قمری
daštakī šīrāzī, mīr sadr-od-dīn mohammad (1425 - 1498)


شرح نبراس الهدی | š.-u nibrās-il-hudā(فقه)

سبزواری ، هادی بن مهدی ، 1212 - 1289 قمری
sabzevārī, hādī ebn-e mahdī (1798 - 1872)