نظام الفرائد فی شرح القواعد | niẓām-ul farā’id fī š.-il qawā‘id(فقه)

قزوینی ، علی بن محمد، 1209 - 1290 ؟ قمری
qazvīnī, ‘alī ebn-e mohammad (1795 - 1873)


نظام الفرائد فی شرح القواعد | niẓām-ul farā’id fī š.-il qawā‘id(فقه)

قزوینی ، علی بن محمد، 1209 - 1290 ؟ قمری
qazvīnī, ‘alī ebn-e mohammad (1795 - 1873)


الدرر الفرائد فی شرح کتاب القواعد | ad-durar-ul farā’id fī š.-i k.-il qawā‘id(فقه)

مظفر، محمد بن عبداالله، 1256 - 1322 قمری
Mozaffar, mohammad ebn-e ‘abd-ol-lāh (1840 - 1904)


فرائد الفوائد فی شرح الفرائض | farā’id-ul fawā’id fī š.-il farā’iḍ(فقه)تسدید القواعد فی حاشیه الفرائد | tasdīd-ul qawā‘id fī ḥāšīyat-il farā’id(اصول فقه)

امامی خوانساری ، محمد بن محمد علی ، - 1358 شمسی
emāmī xānsārī, mohammad ebn-e mohammad ‘alī ( - 1979)


نظام الاقوال فی معرفه الرجال | niẓām-ul aqwāl fī ma‘rifat-ir rijāl(رجال)

قرشی ساوجی ، محمد بن حسین ، ق 11 قمری
qorašī sāvajī, mohammad ebn-e hoseyn (- 17c)


فرائض السجاوندی = الفرائض السراجیه | farā’iḍ-us sajāwandī = al-farā’iḍ-oz sirājīyyi(فقه)

سجاوندی ، محمد بن محمد، ق 6 قمری
sajāvandī, mohammad ebn-e mohammad (- 12c)


حاشیه فرائد الاصول = الفوائد الرضویه علی الفرائد المرتضویه | ḥāšīyat-u farā’id-il usūl = al-fawā’id-ur raḍawīyya ‘ala-l farā’id-il murtaḍawīyya(اصول فقه)

همدانی ، رضا بن محمد هادی ، 1241؟ - 1322 قمری
hamadānī, rezā ebn-e mohammad hādī (1826 - 1904)


حاشیه فرائد الاصول = الفوائد الرضویه علی الفرائد المرتضویه | ḥāšīyat-u farā’id-il usūl = al-fawā’id-ur raḍawīyya ‘ala-l farā’id-il murtaḍawīyya(اصول فقه)

همدانی ، رضا بن محمد هادی ، 1241؟ - 1322 قمری
hamadānī, rezā ebn-e mohammad hādī (1826 - 1904)


الفرائض النصیریه علی مذهب اهل البیت = جواهر الفرائض = رساله الدره = الرساله المیراثیه | al-farā’iḍ-un naṣīrīya ‘alā maḏhab-i ahl-il bayt = jawāhir-ul farā’iḍ = r.-ud durra = ar-r.-ul mīrāṯīyya(فقه)

نصیرالدین طوسی ، محمد بن محمد، 597 - 672 قمری
nasīr-od-dīn-e tūsī, mohammad ebn-e mohammad (1201 - 1274)