اخلاق نظام العلماء | axlāq-e nezām-ol-‘olamā’(اخلاق)

نظام العلما تبریزی ، محمود بن محمد، - 1271؟ قمری
nezām-ol-‘olamā tabrīzī, mahmūd ebn-e mohammad ( - 1855)


حجیت خواب | hojjīyat-e xāb(متفرقه)

نظام العلماء تبریزی ، محمود بن محمد، - 1271؟ قمری
nezām-ol-‘olamā tabrīzī, mahmūd ebn-e mohammad (- 1855)


تحفه الصائمین (ترجمه ) | tohfat-os sā’emīn (t.)(فقه)

نظام العلما تبریزی ، محمود بن محمد، - 1271 ؟ قمری
nezām-ol-‘olamā tabrīzī, mahmūd ebn-e mohammad (- 1855)


حقیقه الانسان | ḥaqīqat-ul insān(عرفان و تصوف)

نظام العلماء تبریزی ، محمود بن محمد، - 1271؟ قمری
nezām-ol-‘olamā tabrīzī, mahmūd ebn-e mohammad ( - 1855)


شفاء القلوب | šefā’-ol-qolūb(کلام و اعتقادات)

نظام العلماء تبریزی ، محمود بن محمد، - 1271؟ قمری
nezām-ol-‘olamā tabrīzī, mahmūd ebn-e mohammad (- 1855)


الرد علی الرادین علی الاحسائی | ar-radd ‘ala-r rāddīn ‘ala-l aḥsā’ī(کلام و اعتقادات)

نظام العلماء تبریزی ، محمود بن محمد، - 1271؟ قمری
nezām-ol-‘olamā tabrīzī, mahmūd ebn-e mohammad (- 1855)


ریاض العارفین و ملاذ الواعظین | rīyāḍ-ul-‘ārifīn wa malāḏ-ul-wā‘iẓīn(اخلاق)

نظام العلماء تبریزی ، محمود بن محمد، - 1271؟ قمری
nezām-ol-‘olamā tabrīzī, mahmūd ebn-e mohammad (- 1855)


حیاه النفس فی حظیره القدس (ترجمه اول ) | ḥayāt-un nafs fī ḥaẓīrat-il quds (t.-ye avval)(کلام و اعتقادات)

نظام العلماء تبریزی ، محمود بن محمد، - 1271 ؟ قمری
nezām-ol-‘olamā tabrīzī, mahmūd ebn-e mohammad ( - 1855)


ضیاء المحمود | zīyā’-ol mahmūd(طب)

محمود میرزا قاجار، 1214 - 1271 ؟ قمری
mahmūd mīrzā qājār (1800 - 1855)


سفینه المحمود = مجمع محمودی | safīnat-ol-mahmūd = majma‘-e mahmūdī(ادبیات)

محمود میرزا قاجار، 1214 - 1271 ؟ قمری
mahmūd mīrzā qājār (1800 - 1855)