دستور الوزاره = نصایح نظام الملک = پند نامه = وصیت نامه | dastūr-ol vezāre = nasāyeh-e nezām-ol-molk = pand- nāme = vasīyyat-nāme(اخلاق)

نظام الملک ، حسن بن علی ، 408 - 485 قمری
nezām-ol-molk, hasan ebn-e ‘alī (1018 - 1093)


دستور الوزاره = نصایح نظام الملک = پند نامه = وصیت نامه | dastūr-ol vezāre = nasāyeh-e nezām-ol-molk = pand- nāme = vasīyyat-nāme(اخلاق)

نظام الملک ، حسن بن علی ، 408 - 485 قمری
nezām-ol-molk, hasan ebn-e ‘alī (1018 - 1093)


تحفه بهائی = منشات = ترسل | tohfe-ye bahā’ī = monšaāt = tarassol(نامه نگاری ، اخلاق ، آداب و سنن)

ابرقوهی ، اسماعیل بن نظام الملک ، ق 8 قمری
abarqūhī, esmā‘īl ebn-e nezām-ol-molk (-14c)


تعبیر سلطانی = تعبیرنامه = کنز الرویای مامونی | ta‘bīr-e soltānī = ta‘bīr-nāme = kanz-or ro’yā-ye ma’mūnī(خوابگزاری)

ابرقوهی ، اسماعیل بن نظام الملک ، ق 8 قمری
abarqūhī, esmā‘īl ebn-e nezām-ol-molk ( - 14c)


حسنیه | hosnīye(طب)

سعد الملک
sa‘d-ol-molk


مخابرات قوام الملک | moxāberāt-e qavām-ol-molk(اسناد)تذنیب | taḏnīb(حساب)

نظام الاعرج ، حسن بن محمد، - 728 ؟ قمری
nezām-ol-a‘raj, hasan ebn-e mohammad (- 1328)


اخلاق نظام العلماء | axlāq-e nezām-ol-‘olamā’(اخلاق)

نظام العلما تبریزی ، محمود بن محمد، - 1271؟ قمری
nezām-ol-‘olamā tabrīzī, mahmūd ebn-e mohammad ( - 1855)


کشف الاسرار فی هتک الاستار | kašf-ul asrār fī hatk-il astār(کیمیا)

ازنیقی ، علی بن خسرو، - 1018 قمری
eznīqī, ‘alī ebn-e xosro(- 1610)


کشف الاسرار فی هتک الاستار | kašf-ul asrār fī hatk-il astār(کیمیا)

ازنیقی ، علی بن خسرو، - 1018 قمری
eznīqī, ‘alī ebn-e xosro(- 1610)