نشان ه های رسمی دولت ایران | nešāne-hā-ye rasmī-ye dowlat-e īrān(قانون)دیوان دولت قاجار | d.-e dowlat qājār(شعر)

دولت قاجار، محمدعلی بن فتحعلی ،1203 - 1237قمری
dowlat qājār, mohammad ‘alī ebn-e fath-‘alī (1789 - 1822)


تذکره شعرا = تذکره دولتشاه سمرقندی | tazkere-ye šo‘arā = tazkere-ye dūlatšāh-e samarqandī(تراجم)

دولتشاه ، دولتشاه بن بختیشاه ، - 900 قمری
dowlat-šāh, dowlat-šāh ebn-e baxtī-šāh (- 1495)


تذکره شعرا = تذکره دولتشاه سمرقندی | tazkere-ye šo‘arā = tazkere-ye dūlatšāh-e samarqandī(تراجم)

دولتشاه ، دولتشاه بن بختیشاه ، - 900 قمری
dowlat-šāh, dowlat-šāh ebn-e baxtī-šāh (- 1495)


تاریخ پادشاهان ایران = تاریخ ایران = خلاصه التواریخ | tārīx-e pādešāhān-e īrān = tārīx-e īrān = xolāsat-ot tavārīx(تاریخ ایران)

ادیب کاشانی ، احمد بن ابوالحسن ، ق 13 قمری
adīb kāšānī, ahmad ebn-e ab-ol-hasan (-19c)


بدیع البیان | badī‘-ul bayān(معانی بیان)

دولت آبادی ، احمد بن شمس الدین ، - 849 ؟ قمری
dowlat ābādī ،ahmad ebn-e šams-od-dīn (- 1446)


مجموعه | majmū‘e()

دولت آبادی مرندی ، اسماعیل بن محمد جعفر، 1224 - 1312 قمری
dowlat-ābādī marandī, esmā‘īl ebn-e mohammad ja‘far (1809 - 1895)


شرح الکافیه = المعافیه فی شرح الکافیه = شرح هندی | š.-ul-kāfīya = al-mu‘āfīya fī š.-il-kāfīya = š.-i hindī(نحو)

دولت آبادی ، احمد بن شمس الدین ، - 849 ؟ قمری
dowlat ābādī, ahmad ebn-e šams-od-dīn (- 1446)


جغرافیای ایران | joqrāfīya-ye īrān(جغرافیا)مکاتبات ایران و انگلیس | mokātebāt-e īrān va engelīs(اسناد)