شرح نصاب الصبیان | š.-e nesāb-os-sebyān(لغت)شرح نصاب الصبیان | š.-e nesāb-os-sebyān(لغت)شرح نصاب الصبیان | š.-e nesāb-os-sebyān(لغت)شرح نصاب الصبیان | š.-e nesāb-os-sebyān(لغت)شرح نصاب الصبیان | š.-e nesāb-os-sebyān(لغت)

سیفکی شیرازی ، مرشد بن علی
seyfakī šīrāzī, moršed ebn-e ‘alī


شرح نصاب الصبیان | š.-e nesāb-os-sebyān(لغت)

نجار هراتی ، علی بن عمر، ق 9 قمری
najjār-e harātī, ‘alī ebn-e ‘omar (- 15c)


شرح نصاب الصبیان | š.-e nesāb-os-sebyān(لغت)

قهستانی ، محمد بن جلال ، ق 10 قمری
qohastānī, mohammad ebn-e jalāl (- 16c)


شرح نصاب الصبیان | š.-e nesāb-os-sebyān(لغت)

کلارستاقی آملی ، علیرضا بن معصومعلی
kalārostāqī āmolī, ‘alī-rezā ben ma‘sūm-‘alī


نصاب الصبیان | nesāb-os sebyān(لغت ، شعر)

ابونصر فراهی ، مسعود بن ابی بکر، - 640 قمری
abū-nasr-e farāhī, mas‘ūd ebn-e abī bakr (- 1243)


نصاب الصبیان | nesāb-os sebyān(لغت ، شعر)

ابونصر فراهی ، مسعود بن ابی بکر، - 640 قمری
abū-nasr-e farāhī, mas‘ūd ebn-e abī bakr (- 1243)