نظم اللالی = در اللالی = نظم در اللالی | nazm-ol la’ālī = dorr-ol la’ālī = nazm-e dorr-ol la’ālī(کلام و اعتقادات ، فقه)

حسینی لاهیجانی ، محمد بن احمد، ق 12 قمری
hoseynī lāhījānī, mohammad ebn-e ahmad (- 18c)


نظم اللالی در ترجمه نثر اللالی | nazm-ol la’ālī dar t.-ye nasr-ol la’ālī(شعر، شرح حدیث)

عادل خراسانی ، عادل بن علی ، ق 10 قمری
‘ādel-e xorāsānī, ‘ādel ebn-e ‘alī (- 16c)


نظم اللالی | nazm-ol la’ālī(شعر، اصول فقه)

قائنی ، اسماعیل بن جعفر، ق 13 قمری
qā’enī, esmā‘īl ebn-e ja‘far (- 19c)


اللالی = اللالی المستخرجه = اللالی المخزونه | la‘ālī = la‘āli-l mustaxraja = la‘āli-l maxzūna(کلام و اعتقادات)

فیض کاشانی ، محمد بن شاه مرتضی ، 1006 - 1091 قمری
feyz-e kāšānī, mohammad ebn-e šāh morteza (1598 - 1680)

ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ: ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﻨﻮﻧﺔ؛ ﻓﻴﺾ ﻛﺎﺷﺎﻧﻲ، ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺷﺎﻩ ﻣﺮﺗﻀﻲ (۱۰۰۶ - ۱۰۹۱) ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺄﻟﻴﻒ: ۱۰۵۹ﻕ ﭼﻬﻞ ﻛﻠﻤﻪ ﺍﺳﺖ ??

اللالی = اللالی المستخرجه = اللالی المخزونه | la‘ālī = la‘āli-l mustaxraja = la‘āli-l maxzūna(کلام و اعتقادات)

فیض کاشانی ، محمد بن شاه مرتضی ، 1006 - 1091 قمری
feyz-e kāšānī, mohammad ebn-e šāh morteza (1598 - 1680)

ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ: ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﻨﻮﻧﺔ؛ ﻓﻴﺾ ﻛﺎﺷﺎﻧﻲ، ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺷﺎﻩ ﻣﺮﺗﻀﻲ (۱۰۰۶ - ۱۰۹۱) ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺄﻟﻴﻒ: ۱۰۵۹ﻕ ﭼﻬﻞ ﻛﻠﻤﻪ ﺍﺳﺖ ??

اللالی = اللالی المستخرجه = اللالی المخزونه | la‘ālī = la‘āli-l mustaxraja = la‘āli-l maxzūna(کلام و اعتقادات)

فیض کاشانی ، محمد بن شاه مرتضی ، 1006 - 1091 قمری
feyz-e kāšānī, mohammad ebn-e šāh morteza (1598 - 1680)

ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ: ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﻨﻮﻧﺔ؛ ﻓﻴﺾ ﻛﺎﺷﺎﻧﻲ، ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺷﺎﻩ ﻣﺮﺗﻀﻲ (۱۰۰۶ - ۱۰۹۱) ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺄﻟﻴﻒ: ۱۰۵۹ﻕ ﭼﻬﻞ ﻛﻠﻤﻪ ﺍﺳﺖ ??

گنج گهر = نظم نثر اللالی | ganj-e gohar = nazm-e nasr-ol la’ālī(شعر، حدیث)

ندیمی ، ق 9 قمری
nadīmī(- 15c)

ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ: ﻧﺜﺮ ﺍﻟﻶﻟﻲ = ﺍﻟﺪﺭ ﺍﻟﻤﻜﻨﻮﻥ؛ ﻃﺒﺮﺳﻲ، ﻓﻀﻞ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ (۴۶۸ - ۵۴۸) ﺍﻫﺪﺍ ﺑﻪ: ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺍﺑﻮﺍﻟﻤﻈﻔﺮ ﺑﺪﻳﻊ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﺑ

نظم اللالی = العلوی = تصریف علوی = ارجوزه فی الصرف | naẓm-ul la’ālī = ‘alawī = taṣrīf-i ‘alawī = urjūza-un fi- ṣṣarf(صرف)

نیریزی ، قطب الدین محمد، 1100 - 1173 قمری
neyrīzī, qotb-od-dīn mohammad (1689 - 1760)


عوالی اللالی العزیزیه فی الاحادیث الدینیه = عوالی اللالی الحدیثیه علی مذهب الامامیه | ‘awālī-ul la‘āli-l ‘azīzīya fi-l aḥādīṯ-id dīnīya = ‘uwāli- l la‘āli-l ḥadīṯīyya ‘alā maḏhab-il imāmīya(حدیث)

ابن ابی جمهور، محمد بن علی ، 838؟ - 906 ؟ قمری
ebn-e abī-jomhūr, mohammad ebn-e ‘alī (1435 - 1501)


عوالی اللالی العزیزیه فی الاحادیث الدینیه = عوالی اللالی الحدیثیه علی مذهب الامامیه | ‘awālī-ul la‘āli-l ‘azīzīya fi-l aḥādīṯ-id dīnīya = ‘uwāli- l la‘āli-l ḥadīṯīyya ‘alā maḏhab-il imāmīya(حدیث)

ابن ابی جمهور، محمد بن علی ، 838؟ - 906 ؟ قمری
ebn-e abī-jomhūr, mohammad ebn-e ‘alī (1435 - 1501)