نظم اللالی = در اللالی = نظم در اللالی | nazm-ol la’ālī = dorr-ol la’ālī = nazm-e dorr-ol la’ālī(کلام و اعتقادات ، فقه)

حسینی لاهیجانی ، محمد بن احمد، ق 12 قمری
hoseynī lāhījānī, mohammad ebn-e ahmad (- 18c)


نظم اللالی در ترجمه نثر اللالی | nazm-ol la’ālī dar t.-ye nasr-ol la’ālī(شعر، شرح حدیث)

عادل خراسانی ، عادل بن علی ، ق 10 قمری
‘ādel-e xorāsānī, ‘ādel ebn-e ‘alī (- 16c)


نظم اللالی | nazm-ol la’ālī(شعر، اصول فقه)

قائنی ، اسماعیل بن جعفر، ق 13 قمری
qā’enī, esmā‘īl ebn-e ja‘far (- 19c)


گنج گهر = نظم نثر اللالی | ganj-e gohar = nazm-e nasr-ol la’ālī(شعر، حدیث)

ندیمی ، ق 9 قمری
nadīmī(- 15c)

ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ: ﻧﺜﺮ ﺍﻟﻶﻟﻲ = ﺍﻟﺪﺭ ﺍﻟﻤﻜﻨﻮﻥ؛ ﻃﺒﺮﺳﻲ، ﻓﻀﻞ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ (۴۶۸ - ۵۴۸) ﺍﻫﺪﺍ ﺑﻪ: ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺍﺑﻮﺍﻟﻤﻈﻔﺮ ﺑﺪﻳﻊ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﺑ

نظم اللالی = العلوی = تصریف علوی = ارجوزه فی الصرف | naẓm-ul la’ālī = ‘alawī = taṣrīf-i ‘alawī = urjūza-un fi- ṣṣarf(صرف)

نیریزی ، قطب الدین محمد، 1100 - 1173 قمری
neyrīzī, qotb-od-dīn mohammad (1689 - 1760)


نظم اللالی فی تجوید کلام االله المتعالی = اللولوئیه = تجوید منظوم = منظومه در تجوید | nazm-ol la’ālī fī tajvīd-e kalām-el lāh-el mota‘ālī = al- lu’lu’īya = tajvīd-e manzūm = mnz. dar tajvīd(شعر، تجوید)

قاری ، ابوالقاسم ، ق 11 قمری
qārī,ab-ol-qāsem(- 17c)


نظم اللالی فی تجوید کلام االله المتعالی = اللولوئیه = تجوید منظوم = منظومه در تجوید | nazm-ol la’ālī fī tajvīd-e kalām-el lāh-el mota‘ālī = al- lu’lu’īya = tajvīd-e manzūm = mnz. dar tajvīd(شعر، تجوید)

قاری ، ابوالقاسم ، ق 11 قمری
qārī,ab-ol-qāsem(- 17c)


نظم اللالی فی تجوید کلام االله المتعالی = اللولوئیه = تجوید منظوم = منظومه در تجوید | nazm-ol la’ālī fī tajvīd-e kalām-el lāh-el mota‘ālī = al- lu’lu’īya = tajvīd-e manzūm = mnz. dar tajvīd(شعر، تجوید)

قاری ، ابوالقاسم ، ق 11 قمری
qārī,ab-ol-qāsem(- 17c)


نظم اللالی فی تجوید کلام االله المتعالی = اللولوئیه = تجوید منظوم = منظومه در تجوید | nazm-ol la’ālī fī tajvīd-e kalām-el lāh-el mota‘ālī = al- lu’lu’īya = tajvīd-e manzūm = mnz. dar tajvīd(شعر، تجوید)

قاری ، ابوالقاسم ، ق 11 قمری
qārī,ab-ol-qāsem(- 17c)


نظم اللالی فی تجوید کلام االله المتعالی = اللولوئیه = تجوید منظوم = منظومه در تجوید | nazm-ol la’ālī fī tajvīd-e kalām-el lāh-el mota‘ālī = al- lu’lu’īya = tajvīd-e manzūm = mnz. dar tajvīd(شعر، تجوید)

قاری ، ابوالقاسم ، ق 11 قمری
qārī,ab-ol-qāsem(- 17c)