نظم کلمات پیامبر اکرم | nazm-e kalamāt-e payāmbar-e akram(شعر، حدیث)

ندیمی ، ق 9 قمری
nadīmī (- 15c)


اسناد حلیه پیامبر اکرم (ص ) | asnād-e helye-ye payāmbar-e akram (s)(عرفان و تصوف)کلمات پیامبر وامیرالمومنین (ع ) | kalamāt-e payāmbar va amīr-al-mo’menīn(حدیث)وصایای پیامبر (ص ) به امام علی (ع ) = وصیه النبی الی امیرالمومنین (ع ) | vasāyā-ye payāmbar be emām ‘alī = waṣiyyat-un nabī ilā amīr-il-mu’minīn(حدیث)

محمد (ص )، پیامبر اسلام ، - 11 قمری
mohammad, payāmbar-e eslām( - 633)


وصایای پیامبر (ص ) به امام علی (ع ) = وصیه النبی الی امیرالمومنین (ع ) | vasāyā-ye payāmbar be emām ‘alī = waṣiyyat-un nabī ilā amīr-il-mu’minīn(حدیث)

محمد (ص )، پیامبر اسلام ، - 11 قمری
mohammad, payāmbar-e eslām( - 633)


وصایای پیامبر (ص ) به امام علی (ع ) = وصیه النبی الی امیرالمومنین (ع ) | vasāyā-ye payāmbar be emām ‘alī = waṣiyyat-un nabī ilā amīr-il-mu’minīn(حدیث)

محمد (ص )، پیامبر اسلام ، - 11 قمری
mohammad, payāmbar-e eslām( - 633)


وصایای پیامبر (ص ) به ابی ذر = وصایا الرسول لابی ذر = وصیه النبی الی ابی ذر الغفاری | vasāyā-ye payāmbar be abī zar = waṣāya-r rasūl li-abī ۵ar = waṣiyat-un nabī ilā abi ۵ar al-ġifārī(حدیث)

محمد (ص )، پیامبر اسلام ، - 11 قمری
mohammad, payāmbar-e eslām( - 633)


وصایای پیامبر (ص ) به ابی ذر = وصایا الرسول لابی ذر = وصیه النبی الی ابی ذر الغفاری | vasāyā-ye payāmbar be abī zar = waṣāya-r rasūl li-abī ۵ar = waṣiyat-un nabī ilā abi ۵ar al-ġifārī(حدیث)

محمد (ص )، پیامبر اسلام ، - 11 قمری
mohammad, payāmbar-e eslām( - 633)


امیرنامه | amīr-nāme(تاریخ)

جمشیدی ، محمد اکرم خان ، ق 14 قمری
jamšīdī, mohammad akram xān (- 20c)


شرح گلستان سعدی | š.-e golestān-e sa‘dī(ادبیات)

ملتانی قادری ، محمد اکرم ، قرن 12 قمری
moltānī qāderī, mohammad akram (- 18c)