نظم الفیه = ضروریات دین | nazm-e alfīye = zarūrīyāt-e dīn(فقه ، شعر)

طبعی ، عنایه االله، ق 11 قمری
tab‘ī,‘enāyat-ol-lāh (- 17c)


نظم الفیه = ضروریات دین | nazm-e alfīye = zarūrīyāt-e dīn(فقه ، شعر)

طبعی ، عنایه االله، ق 11 قمری
tab‘ī,‘enāyat-ol-lāh (- 17c)


القصیده التائیه = نظم السلوک = نظم الدرر = التائیه فی التصوف | al-qaṣīdat-ut tā’īya = naẓm-us sulūk = naẓm-ud durar = at-tā’īya fi-t taṣawwuf(عرفان و تصوف ، شعر)

ابن فارض ، عمر بن علی ، 576 - 632 قمری
ebn-e fārez, ‘omar ebn-e ‘alī (1181 - 1235)


القصیده التائیه = نظم السلوک = نظم الدرر = التائیه فی التصوف | al-qaṣīdat-ut tā’īya = naẓm-us sulūk = naẓm-ud durar = at-tā’īya fi-t taṣawwuf(عرفان و تصوف ، شعر)

ابن فارض ، عمر بن علی ، 576 - 632 قمری
ebn-e fārez, ‘omar ebn-e ‘alī (1181 - 1235)


نظم الحساب = نظم خلاصه الحساب | nazm-ol hesāb = nazm-e xolāsat-ol hesāb(شعر، ریاضیات)

حسینی سیفی ، محمد بن محمد مهدی ، - 1150؟ قمری
hoseynī seyfī, mohammad ebn-e mohammad mahdī (- 1738)


نظم اللالی = در اللالی = نظم در اللالی | nazm-ol la’ālī = dorr-ol la’ālī = nazm-e dorr-ol la’ālī(کلام و اعتقادات ، فقه)

حسینی لاهیجانی ، محمد بن احمد، ق 12 قمری
hoseynī lāhījānī, mohammad ebn-e ahmad (- 18c)


فسوه الفصیل = الالفیه = منظومه فسوه الفصیل = الفیه عینکی | fasvat-ol fasīl = al-alfīya = manzūme-to fasvat-ul fasīl = alfīye-ye ‘eynakī(شعر)

نیر ممقانی ، محمد تقی بن محمد، 1247 - 1312 قمری
nayyer-e mamaqānī, mohammad taqī ebn-e mohammad (1832 - 1895)


نظم التهذیب | naẓm-ut tah۱īb(منطق ، شعر)قصیده برده (ترجمه نظم و نثر) | qasīdat-u burda (t. nazm va nasr)(ادبیات)تشنیف اذن الالمعی فی نظم حکم الوصی | tašnīf-u ’uḏun-il alma‘ī fī naẓm-i ḥikam-il waṣī(شعر، حدیث)