نام ه ها (1) = نامه طوسی به ابهری = اسئله الطوسی من الابهری | nāme-hā = nāme-ye tūsī be abharī = as’elat-ot tūsī men-al abharī(فلسفه)

نصیرالدین طوسی ، محمد بن محمد، 597 - 672 قمری
nasīr-od-dīn-e tūsī, mohammad ebn-e mohammad (1201 - 1274)


اختیارات | extīyārāt(هیئت ، پیشگویی)

نصیرالدین طوسی ، محمد بن محمد، 597 - 672 قمری
nasīr-od-dīn-e tūsī, mohammad ebn-e mohammad (1201 - 1274)


تحریر المطالع | taḥrīr-ul maṭāli‘(ریاضیات)

نصیرالدین طوسی ، محمد بن محمد، 597 - 672 قمری
nasīr-od-dīn-e tūsī, mohammad ebn-e mohammad (1201-1274)


الرمل (رساله فی مدخل ...) | ar-raml (r.-un fī madxal-i …)(رمل)

نصیرالدین طوسی ، محمد بن محمد، 597 - 672 قمری
nasīr-od-dīn-e tūsī, mohammad ebn-e mohammad (1201 - 1274)


اساس الاقتباس | asās-ol eqtebās(منطق)

نصیرالدین طوسی ، محمد بن محمد، 597 - 672 قمری
nasīr-od-dīn-e tūsī, mohammad ebn-e mohammad (1201 - 1274)


اساس الاقتباس | asās-ol eqtebās(منطق)

نصیرالدین طوسی ، محمد بن محمد، 597 - 672 قمری
nasīr-od-dīn-e tūsī, mohammad ebn-e mohammad (1201 - 1274)


معرفه االله | ma‘refa-tol lāh(کلام و اعتقادات)

نصیرالدین طوسی ، محمد بن محمد، 597 - 672 قمری
nasīr-od-dīn-e tūsī, mohammad ebn-e mohammad (1201 - 1274)


تحریر المطالع | taḥrīr-ul maṭāli‘(ریاضیات)

نصیرالدین طوسی ، محمد بن محمد، 597 - 672 قمری
nasīr-od-dīn-e tūsī, mohammad ebn-e mohammad (1201-1274)


مدخل منظوم | madxal-e manzūm(هیئت ، شعر)

؟ نصیرالدین طوسی ، محمد بن محمد، 597 - 672 قمری
nasīr-od-dīn-e tūsī, mohammad ebn-e mohammad (1201 - 1274)


اساس الاقتباس | asās-ol eqtebās(منطق)

نصیرالدین طوسی ، محمد بن محمد، 597 - 672 قمری
nasīr-od-dīn-e tūsī, mohammad ebn-e mohammad (1201 - 1274)