نصیحت حکماء = اسباب نکبت = پندنامه منظوم | nasīhat-e hokamā’ = asbāb-e nekbat = pand-nāme manzūm(شعر)نصیحت نامه = اسباب نکبت | nasīhat-nāme = asbāb-e nekbat(شعر، اخلاق)

ابن سینا، حسین بن عبداالله، 370؟ - 428 قمری
ebn-e sīnā, hoseyn ebn-e ‘abd-ol-lāh (981 - 1038)


الاسباب و العلامات = اسباب العلل و علاجها و علاماتها | al-asbāb wa-l ‘alāmāt = asbāb-ul ‘ilal wa ‘alāj-u-hā wa ‘alāmāt-u-hā(طب)

سمرقندی ، محمد بن علی ، - 619 قمری
samarqandī, mohammad ebn-e ‘alī (- 1223)


نصیحت نامه | nasīhat-nāme(مواعظ)نصیحت نامه | nasīhat-nāme(مواعظ)استعمال اسباب نی ود | este‘māl-e asbāb-e ney vūd(طبیعیات)پندنامه = نصیحت نامه | pand-nāme = nasīhat-nāme(شعر)

جامی ، عبدالرحمن بن احمد، 817 - 898 قمری
jāmī, ‘abd-or-rahmān ebn-e ahmad (1415-1493)


نصیحت نامه شاهی | nasīhat-nāme-ye šāhī(اخلاق)

کمال خوارزمی ، حسین بن حسن ، - 839 ؟ قمری
kamāl xārazmī,hoseyn ebn-e hasan(- 1436)


تحصیل الصحه بالاسباب السته | taḥṣīl-uṣ ṣiḥḥa bi-l-asbāb-is sitta(طب)

تفلیسی ، حبیش بن ابراهیم ، ق 7 قمری
taflīsī, hobayš ebn-e ebrāhīm (- 13c)


تقویم الصحه بالاسباب السته | taqwīm-uṣ ṣiḥḥa bi-l-asbāb-is sitta(طب)

ابن بطلان ، مختار بن حسن ، - 458 ؟ قمری
ebn-e botlān, moxtār ebn-e hasan (- 1067)