نصیحت حکماء = اسباب نکبت = پندنامه منظوم | nasīhat-e hokamā’ = asbāb-e nekbat = pand-nāme manzūm(شعر)نصیحت نامه = اسباب نکبت | nasīhat-nāme = asbāb-e nekbat(شعر، اخلاق)

ابن سینا، حسین بن عبداالله، 370؟ - 428 قمری
ebn-e sīnā, hoseyn ebn-e ‘abd-ol-lāh (981 - 1038)


طب منظوم = ده پند ارسطو = منظومه طبی = نصایح حکماء فی الحکمه = رساله منظوم طب | tebb-e manzūm = dah pand-e arastū = manzūme-ye tebbī = nasāyeh-e hokamā’ fe-l hekma = r. manzūm-e tebb(طب ، شعر)

بزرگمهر
bozorgmehr


پندنامه = نصیحت نامه | pand-nāme = nasīhat-nāme(شعر)

جامی ، عبدالرحمن بن احمد، 817 - 898 قمری
jāmī, ‘abd-or-rahmān ebn-e ahmad (1415-1493)


صد پند لقمان (منظوم ) | sad pand-e loqmān (manzūm)(شعر، اخلاق)ظفرنامه = پرسشها و پاسخها از بزرگمهر = پیروز نامه = خردنامه = پندنامه بزرگمهر = نصیحت نامه | zafar-nāme = porseš-hā va pāsox-hā az bozorgmehr = pīrūz-nāme = xerad-nāme = pand-nāme bozorgmehr = nasīhat-nāme(اخلاق)

؟ بزرگمهر
bozorgmehr


خلاصه الحیات فی احوال الحکماء و الاعیان = خلاصه الحیوان = تاریخ حکماء | xolāsat-ol hayāt fī ahvāl-el hokamā’ va-l a‘yān = xolāsat-ol hayvān = tārīx-e hokamā’(تراجم)

تتوی ، احمد بن نصراالله، - 996 ؟ قمری
tatavī, ahmad ebn-e nasr-ol-lāh (- 1588)


الاسباب و العلامات = اسباب العلل و علاجها و علاماتها | al-asbāb wa-l ‘alāmāt = asbāb-ul ‘ilal wa ‘alāj-u-hā wa ‘alāmāt-u-hā(طب)

سمرقندی ، محمد بن علی ، - 619 قمری
samarqandī, mohammad ebn-e ‘alī (- 1223)


پندنامه = صد پند = نصایح لقمان = اندرزنامه | pand-nāme = sad pand = nasāyeh-e loqmān = andarz- nāme(اخلاق)

لقمان
loqmān


پندنامه = صد پند = نصایح لقمان = اندرزنامه | pand-nāme = sad pand = nasāyeh-e loqmān = andarz- nāme(اخلاق)

لقمان
loqmān