نصایح الملوک فی السیر و السلوک | nasāyeh-ol molūk fe-s seyr va-s solūk(اخلاق)

قاضی بغداد، یوسف بن حسن ، - 922 قمری
qāzī-ye baqdād, yūsof ebn-e hasan (- 1517)


نصایح الملوک فی السیر و السلوک | nasāyeh-ol molūk fe-s seyr va-s solūk(اخلاق)

قاضی بغداد، یوسف بن حسن ، - 922 قمری
qāzī-ye baqdād, yūsof ebn-e hasan (- 1517)


ارشاد الملوک فی سیر السلوک | eršād-ol-molūk fī seyr-es-solūk(کلام و اعتقادات)

حسینی ، قوام الدین بن حیدر، ق 13 قمری
hoseynī, qavām-od-dīn ebn-e heydar ( - 19c)


سیر و سلوک = تحفه الملوک فی السیر و السلوک = چهل منزل خلوص = منازل چهل گانه | seyr va solūk = tohfat-ol-molūk fe-s sayr-e va-s solūk = čehel manzel-e xolūs = manāzel-e čehel gāna(سیر و سلوک)

؟ بحرالعلوم ، محمد مهدی بن مرتضی ، 1155 - 1212 قمری
bahr-ol-‘olūm, mohammad mahdī ebn-e morteza (1742 - 1798)


سیر و سلوک = تحفه الملوک فی السیر و السلوک = چهل منزل خلوص = منازل چهل گانه | seyr va solūk = tohfat-ol-molūk fe-s sayr-e va-s solūk = čehel manzel-e xolūs = manāzel-e čehel gāna(سیر و سلوک)

؟ بحرالعلوم ، محمد مهدی بن مرتضی ، 1155 - 1212 قمری
bahr-ol-‘olūm, mohammad mahdī ebn-e morteza (1742 - 1798)


سیر و سلوک = تحفه الملوک فی السیر و السلوک = چهل منزل خلوص = منازل چهل گانه | seyr va solūk = tohfat-ol-molūk fe-s sayr-e va-s solūk = čehel manzel-e xolūs = manāzel-e čehel gāna(سیر و سلوک)

؟ بحرالعلوم ، محمد مهدی بن مرتضی ، 1155 - 1212 قمری
bahr-ol-‘olūm, mohammad mahdī ebn-e morteza (1742 - 1798)


سیر و سلوک = ترجمه سیر و سلوک رشتی = دلیل ) | seyr va solūk (3) = t.ye seyr va solūk-e raštī = dalīl-ol- motahayyerīn(جلد 18 المتحیرین)

خسروشاهی ، حسین بن علی ، ق 13 قمری
xosrošāhī, hoseyn ebn-e ‘alī (- 19c)


تحفه الملوک = هدیه الملوک و هدایه السلوک = نصیحه الملوک | tohfat-ol molūk = hedyat-ol molūk va hedāyat-os solūk = nasīhat-ol molūk(اخلاق)

اصفهانی ، علی بن ابی فحص ، ق 8 قمری
esfahānī, ‘alī ebn-e abī fahs (-14c)


تحفه الوزراء = تحفه الملوک = چهل باب = تحفه انوار = نصایح الملوک = رساله ای در اخلاق | tohfat-ol vozarā’ = tohfat-ol molūk = čehel bāb = tohfe-ye anvār = nasāyeh-ol molūk = r.-ī dar axlāq(اخلاق)

اصفهانی ، جلال الدین محمد، ق 7 قمری
esfahānī, jalāl-od-dīn mohammad (-13c)


تحفه الوزراء = تحفه الملوک = چهل باب = تحفه انوار = نصایح الملوک = رساله ای در اخلاق | tohfat-ol vozarā’ = tohfat-ol molūk = čehel bāb = tohfe-ye anvār = nasāyeh-ol molūk = r.-ī dar axlāq(اخلاق)

اصفهانی ، جلال الدین محمد، ق 7 قمری
esfahānī, jalāl-od-dīn mohammad (-13c)