نشاه المذاهب | naša’t-ul ma۱āhib(ادیان و مذاهب)

خرسان ، طالب ، ق 15 قمری
xarsān, tāleb(- 21c)


نشاه الخوارج | naš’at-ul xawārij(تاریخ)

خرسان ، طالب ، قرن 15 قمری
xarsān, tāleb(- 21c)


اختلاف ترقی النفس فی النشاه الاخری | ixtilāf-u taraqqī-in nafs fi-n naš’at-il uxrā(عرفان و تصوف)

فضل االله بن روزبهان ، 860؟ - 925 قمری
fazl-ol-lāh ebn-e rūzbehān (1456 - 1519)


الانوار النعمانیه فی معرفه النشاه الانسانیه = انوار نعمانی | al-anwār-un nu‘mānīya fī ma‘rifat-in naš’at-il insānīyya = anwār-e nu‘mānī(اخلاق)

جزایری ، نعمه االله بن عبداالله، 1050 - 1112 قمری
jazāyerī, ne‘mat-ol-lāh ebn-e ‘abd-ol-lāh (1641-1701)


الانوار النعمانیه فی معرفه النشاه الانسانیه = انوار نعمانی | al-anwār-un nu‘mānīya fī ma‘rifat-in naš’at-il insānīyya = anwār-e nu‘mānī(اخلاق)

جزایری ، نعمه االله بن عبداالله، 1050 - 1112 قمری
jazāyerī, ne‘mat-ol-lāh ebn-e ‘abd-ol-lāh (1641-1701)


الانوار النعمانیه فی معرفه النشاه الانسانیه = انوار نعمانی | al-anwār-un nu‘mānīya fī ma‘rifat-in naš’at-il insānīyya = anwār-e nu‘mānī(اخلاق)

جزایری ، نعمه االله بن عبداالله، 1050 - 1112 قمری
jazāyerī, ne‘mat-ol-lāh ebn-e ‘abd-ol-lāh (1641-1701)