نقض فضائح الروافض = بعض مثالب النواصب | naqz-e fazā’eh-or ravāfez = ba‘z-e masāleb-en navāseb(کلام و اعتقادات)

عبدالجلیل قزوینی ، عبدالجلیل بن ابوالحسن ، ق 6 قمری
‘abd-ol-jalīl-e qazvīnī,‘abd-ol-jalīl ebn-e ab-ol-hasan (- 12c)


ابرام النقض و نقض الابرام | ebrām-on naqz va naqz-ol ebrām(فقه)رد روافض | radd-e ravāfez(کلام و اعتقادات)

فاروقی ، احمد بن عبد الاحد، 971 - 1034 قمری
fārūqī, ahmad ebn-e ‘abd-ol-ahad (1564 - 1625)


انساب النواصب = انساب المنافقین و الناصبین | ansāb-on navāseb = ansāb-ol monāfeqīn va-n nāsebīn(تراجم ، تاریخ ، انساب)

خادم استرآبادی ، علی بن داوود، ق 11 قمری
xādem-e estarābādī, ‘alī ebn-e dāvūd (- 17c)


مال ناصبی = احکام النواصب | māl-e nāsibī = ahkām-on navāseb(فقه ، حدیث)

مجلسی ، محمد باقر بن محمد تقی ، 1037 - 1110 قمری
majlesī, mohammad bāqer ebn-e mohammad taqī (1628 - 1699)

ﺭﺳﺎﻟﻪ ﺍﻱ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﺎﺻﺐ ﻭ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺍﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻋﺼﻤﺖ ﻭ ﻃﻬﺎﺭﺕ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭ ﺑﻴﺎﻥ ﺣﻜﻢ ﻣﺎﻝ ﻧﺎﺻﺒﻲ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺭ?

الهی نامه = منتخب حدیقه الحقیقه = گزیده حدیقه الحقیقه = لطیفه العرفان = نغز مغز | elāhī-nāme = montaxab-e hadīqat-ol haqīqa = gz.-ye hadīqat-ol haqīqa = latīfat-ol ‘erfān = naqz-e maqz(شعر)

سنایی ، مجدود بن آدم ، 473؟ - 525 ؟ قمری
(1081-1132)


الهی نامه = منتخب حدیقه الحقیقه = گزیده حدیقه الحقیقه = لطیفه العرفان = نغز مغز | elāhī-nāme = montaxab-e hadīqat-ol haqīqa = gz.-ye hadīqat-ol haqīqa = latīfat-ol ‘erfān = naqz-e maqz(شعر)

سنایی ، مجدود بن آدم ، 473؟ - 525 ؟ قمری
(1081-1132)