ده باب = آداب المعاصرین = ده دفتر | dah bāb = ādāb-ol mo‘āserīn(شعر)

نقیب شیرازی ، احمد بن حسن ، 1238 - 1302 ؟ قمری
naqīb-e šīrāzī, ahmad ebn-e hasan (1823 - 1885)


دیوان رسته | d.-e raste(شعر)

شیرازی نوری ، یوسف ، - 1302 قمری
šīrāzī nūrī, yūsof ( - 1885)


دیوان رسته | d.-e raste(شعر)

شیرازی نوری ، یوسف ، - 1302 قمری
šīrāzī nūrī, yūsof ( - 1885)


الانوار الرضویه | al-anwār-ur raḍawīyya(فقه)

موسوی شیرازی ، رضا بن اسماعیل ، 1223 - 1302 قمری
mūsavī šīrāzī, rezā ebn-e esmā‘īl (1808-1885)


راحله المعاد | rāhelat-ol ma‘ād(دعا)

موسوی شیرازی ، محمد رضا بن اسماعیل ، 1223 - 1302 قمری
mūsavī šīrāzī, mohammad rezā ebn-e esmā‘īl (1808 - 1885)


رساله الی ابن النقیب | r.-un-ila ibn-in-naqīb(ادبیات)

محیی الدین بن عبداالله، ق 7 قمری
mohī-od-dīn ebn-e ‘abd-ol-lāh (- 13c)


نخبه المسائل و نبذه الدعوات | noxbat-ol masā’el va nabzat-od da‘avāt(دعا)

موسوی شیرازی ، محمد رضا بن اسماعیل ، 1223 - 1302 قمری
mūsavī šīrāzī, mohammad rezā ebn-e esmā‘īl (1808- 1885)


خلاصه المصائب | xolāsat-ol masā’eb(تاریخ معصومین)

شریف شیرازی ، احمد بن ابی الحسن ، ق 13 قمری
šarīf šīrāzī, ahmad ebn-e ab-el-hasan (- 19c)


شرح کلمات قصار امیر المومنین (ع ) | š.-u kalamāt-i qiṣār-i amīr-il-mu’minīn(شرح حدیث)

دستغیب شیرازی ، ابوالحسن بن احمد، ق 14 قمری
dastqeyb-e šīrāzī, ab-ol-hasan ebn-e ahmad (- 20c)


فضایل الصلوات علی النبی و آله = شرح صلوات = فضیلت صلوات | fazāyel-os salavāt ‘ala-n nabī va āl-e-h = š.-e salavāt = fazīlat-e salavāt(دعا)

اردکانی ، احمد بن محمد ابراهیم ، 1175 - 1238؟ قمری
ardakānī, ahmad ebn-e mohammad ebrāhīm (1762 - 1823)