نقد الشعر | naqd-uš ši‘r(ادبیات)

قدامه بن جعفر، - 337 قمری
qodāmat ebn-e ja‘far (- 949)


نقد اجوبه المسائل | naqd-u ajwibat-il masā’il(کلام و اعتقادات)

بحرانی ، علی بن عبداالله، - 1319 قمری
bahrānī,‘alī ebn-e ‘abd-ol-lāh (- 1902)


نقد النصوص فی شرح نقش الفصوص | naqd-on nosūs fī š.-e naqš-ol fosūs(عرفان و تصوف)

جامی ، عبدالرحمن بن احمد، 817 - 898 قمری
jāmī, ‘abd-or-rahmān ebn-e ahmad (1415 - 1493)


نقد النصوص فی شرح نقش الفصوص | naqd-on nosūs fī š.-e naqš-ol fosūs(عرفان و تصوف)

جامی ، عبدالرحمن بن احمد، 817 - 898 قمری
jāmī, ‘abd-or-rahmān ebn-e ahmad (1415 - 1493)


نقد النصوص فی شرح نقش الفصوص | naqd-on nosūs fī š.-e naqš-ol fosūs(عرفان و تصوف)

جامی ، عبدالرحمن بن احمد، 817 - 898 قمری
jāmī, ‘abd-or-rahmān ebn-e ahmad (1415 - 1493)


نقد النصوص فی شرح نقش الفصوص | naqd-on nosūs fī š.-e naqš-ol fosūs(عرفان و تصوف)

جامی ، عبدالرحمن بن احمد، 817 - 898 قمری
jāmī, ‘abd-or-rahmān ebn-e ahmad (1415 - 1493)


نقد الاصول الفقهیه | naqd-ul uṣūl-il fiqhīya(اصول فقه)

فیض کاشانی ، محمد بن شاه مرتضی ، 1006 - 1091 قمری
feyz-e kāšānī, mohammad ebn-e šāh morteza (1598 - 1680)


نقد الاصول و تلخیص الفصول = المنطق (رساله فی ... ) | naqd-ul uṣūl wa talxīṣ-ul fuṣūl-il = manṭiq (r.-un fī ... )(منطق)

طهرانی ، محمد یوسف بن حسن ، قرن 12 قمری
tehrānī, mohammad yūsof ebn-e hasan (- 18c)


بناء المقاله الفاطمیه فی نقض الرساله العثمانیه | banā’-ul maqālat-il fāṭimīyya fī naqḍ-ir r.-il ‘uṯmānīyya(کلام و اعتقادات)

ابن طاوس ، احمد بن موسی ، - 673 ؟ قمری
ebn-e tāvūs, ahmad ebn-e mūsā (- 1275)


تعلیقه نقد الرجال | ta‘līqat-u naqd-ir rijāl(رجال)

وحید بهبهانی ، محمد باقر بن محمد اکمل ، 1118 - 1205 قمری
vahīd-e behbahānī, mohammad bāqer ebn-e mohammad akmal (1707 - 1791)