نامه دانشوران | nāme-ye dānešvarān(تراجم)

ساوجی ، ابوالفضل بن فضل االله، 1248؟ - 1312 قمری
sāvajī, ab-ol-fazl ebn-e fazl-ol-lāh (1833 - 1895)