نام ه ها (7) = نامه پرسش و تعزیت به تاج الدین محمد نوشابادی | nāme-hā = nāme-ye porseš va ta‘zīyat be tāj-od-dīn mohammad-e nūšābādī(نامه نگاری)

بابا افضل کاشانی ، محمد بن حسین ، - 667 ؟ قمری
bābā afzal-e kāšānī, mohammad ebn-e hoseyn(- 1269)


شرح قواعد الاحکام | š.-u qawā‘id-il-aḥkām(فقه)

نوشابادی کاشانی ، علی اکبر، - 1174 قمری
nūšābādī kāšānī، ‘alī akbar (- 1761)


تعزیت نامه | ta‘zīyat-nāme(تاریخ)

عباس میرزا قاجار، 1203 - 1249 قمری
‘abbās mīrzā qājār (1789 - 1834)


تعزیت نامه | ta‘zīyat-nāme(تاریخ)

عباس میرزا قاجار، 1203 - 1249 قمری
‘abbās mīrzā qājār (1789 - 1834)


المجالس الحیدری ه فی التعزیه الحسینیه | al-majālis-ul ḥiydarīyyi fi-t ta‘zīyat-il ḥusaynīyya(تاریخ معصومین)

حسنی کاظمی ، حیدر بن ابراهیم ، 1205 - 1265 قمری
hasanī kāzemī, heydar ebn-e ebrāhīm (1791 - 1849)


پرسش و پاسخ | porseš va pāsox(گوناگون)پاسخ به پرسشهای کلامی | pāsox be porseš-hā-ye kalāmī(کلام و اعتقادات)

نوری ، علی بن جمشید، - 1246 قمری
nūrī, ‘alī ebn-e jamšīd (- 1831)


پاسخ به پرسشهای کلامی | pāsox be porseš-hā-ye kalāmī(کلام و اعتقادات)

نوری ، علی بن جمشید، - 1246 قمری
nūrī, ‘alī ebn-e jamšīd (- 1831)


پاسخ پرسشهای اهل قفقاز | pāsox-e porseš-hā-ye ahl-e qafqāz(پاسخ پر سش ها)

مامقانی ، حسین بن محمد، ق 13 قمری
māmaqānī, hoseyn ebn-e mohammad (- 19c)


پاسخ به پرسشهای هراسکانی | pāsox be porseš-hā-ye harāskānī(فلسفه ، اخلاق)

بابا افضل کاشانی ، محمد بن حسین ، - 667 ؟ قمری
bābā afzal-e kāšānī, mohammad ebn-e hoseyn (- 1269)