نام ه ها (6) = نامه به صاحب سعید مجدالدین محمد بن عبیداالله | nāme-hā = nāme be sāheb sa‘īd majd-od-dīn mohammad ebn-e ‘obeyd-ol-lāh(نامه نگاری ، اخلاق)

بابا افضل کاشانی ، محمد بن حسین ، - 667 ؟ قمری
bābā afzal-e kāšānī, mohammad ebn-e hoseyn(- 1269)


دیوان مجد همگر | d.-e majd-e hamgar(شعر)

مجد همگر، مجد الدین بن احمد، 607 - 686 قمری
majd-e hamgar, majd-od-dīn ebn-e ahmad (1211 - 1288)


دیوان صاحب بن عباد | d.-e sāheb ebn-e ‘abbād(شعر)

صاحب بن عباد، اسماعیل بن عباد، 326 - 385 قمری
sāheb ebn-e ‘abbād, esmā‘īl ebn-e ‘abbād (939 - 996)


فوائد | favā’ed(حدیث)

حرفی ، عبدالرحمن بن عبیداالله، - 423 قمری
horafī, ‘abd-or-rahmān bn ‘obeyd-ol-lāh (- 1033)


معراج الوصول فی شرح منهاج الاصول | mi‘rāj-ul wuṣūl fī š.-i minhāj-il uṣūl(اصول فقه)

ایکی ، مجدالدین ، ق 8 قمری
īkī, majd-od-dīn(- 14c)


شرح طوالع الانوار | š.-u ṭawāli‘-il anwār(کلام و اعتقادات)

عبری ، عبیداالله بن محمد، - 743 قمری
‘ebrī, ‘obeyd-ol-lāh ebn-e mohammad (- 1343)


المقنع فی الامامه | al-muqni‘ fi-l imāma(کلام و اعتقادات)

سعد آبادی ، عبیداالله بن عبداالله، ق 5 قمری
sa‘d ābādī, ‘obeyd-ol-lāh ebn-e ‘abd-ol-lāh(- 11c)


شرح منامیه | š.-e manāmīya(عرفان و تصوف)

مجدالاشراف ، محمد بن ابوالقاسم ، 1246؟ - 1331 ؟ قمری
majd-ol-ašrāf, mohammad ebn-e ab-ol-qāsem (1831 - 1913)


مرآه الکاملین | mer’āt-ol kāmelīn(عرفان و تصوف)

مجدالاشراف ، محمد بن ابوالقاسم ، 1246؟ - 1331 ؟ قمری
majd-ol-ašrāf, mohammad ebn-e ab-ol-qāsem(1831 - 1913)


خلاصه الذهب | xulāṣat-uḏ ḏahab(عرفان و تصوف)

مجدالاشراف ، محمد بن ابوالقاسم ، 1246؟ - 1331 ؟ قمری
majd-ol-ašrāf, mohammad ebn-e ab-ol-qāsem (1831 - 1913)