غیاثیه = طب غیاثی | qīyāsīye = tebb-e qīyāsī(طب)

نجم الدین شیرازی ، محمود بن الیاس ، - 730 قمری
najm-od-dīn-e šīrāzī, mahmūd ebn-e elyās (- 1330)


اسرار النکاح | asrār-un-nikāḥ(طب ، اخلاق)

نجم الدین شیرازی ، محمود بن الیاس ، - 730 قمری
najm-od-dīn-e šīrāzī, mahmūd ebn-e elyās (- 1330)


الحاوی فی علم التداوی = الحاوی لعلم التداوی | al-ḥāwī fī ‘ilm-it tadāwī(طب)

نجم الدین شیرازی ، محمود بن الیاس ، - 730 قمری
najm-od-dīn-e šīrāzī, mahmūd ebn-e elyās (- 1330)


الحاوی فی علم التداوی = الحاوی لعلم التداوی | al-ḥāwī fī ‘ilm-it tadāwī(طب)

نجم الدین شیرازی ، محمود بن الیاس ، - 730 قمری
najm-od-dīn-e šīrāzī, mahmūd ebn-e elyās (- 1330)


دیوان داعی شیرازی | d.-e dā‘ī-ye šīrāzī(شعر)

داعی شیرازی ، نظام الدین محمود، 810 - 870 قمری
dā‘ī-ye šīrāzī, nezām-od-dīn mahmūd (1408 - 1466)


آتشک | ātašak(طب)

عماد الدین شیرازی ، محمود بن مسعود، - 984 ؟ ق
‘emād-od-dīn-e šīrāzī, mahmūd e-bn-e mas‘ūd (- 1576?)


قلع الاثار | qal‘-ol āsār(شیمی)

عماد الدین شیرازی ، محمود بن مسعود، - 984 ؟ قمری
‘emād-od-dīn-e šīrāzī, mahmūd ebn-e mas‘ūd(- 1577)


نام ه ها (1) | nāme-hā(عرفان و تصوف)

فانی شیرازی دهدار، محمد بن محمود، 947 - 1016 قمری
fānī šīrāzī dehdār, mohammad ebn-e mahmūd (1541 - 1608)


شرح حکمه الاشراق | š.-u ḥikmat-il i’šrāq(فلسفه)

قطب الدین شیرازی ، محمود بن مسعود، 634 - 710 قمری
qotb-od-dīn šīrāzī, mahmūd ebn-e mas‘ūd (1237-1311)


نام ه ها (1) | nāme-hā(عرفان و تصوف)

فانی شیرازی دهدار، محمد بن محمود، 947 - 1016 قمری
fānī šīrāzī dehdār, mohammad ebn-e mahmūd (1541 - 1608)