النجاه = رساله النجاه | najāt = r.-on najāt(فقه)

بروجردی طهرانی ، محمد حسین ، ق 13 قمری
borūjerdī tehrānī,mohammad hoseyn(- 19c)


النجاه = رساله النجاه | najāt = r.-on najāt(فقه)

بروجردی طهرانی ، محمد حسین ، ق 13 قمری
borūjerdī tehrānī,mohammad hoseyn(- 19c)


شارع النجاه فی ابواب العبادات = شارع نجات | šāre‘-on najāt fī abvāb-el ‘ebādāt = šāre‘-e najāt(فقه)

میرداماد، محمد باقر بن محمد، - 1041 ؟ قمری
mīrdāmād, mohammad bāqer ebn-e mohammad (- 1632)


شارع النجاه فی ابواب العبادات = شارع نجات | šāre‘-on najāt fī abvāb-el ‘ebādāt = šāre‘-e najāt(فقه)

میرداماد، محمد باقر بن محمد، - 1041 ؟ قمری
mīrdāmād, mohammad bāqer ebn-e mohammad (- 1632)


شارع النجاه فی ابواب العبادات = شارع نجات | šāre‘-on najāt fī abvāb-el ‘ebādāt = šāre‘-e najāt(فقه)

میرداماد، محمد باقر بن محمد، - 1041 ؟ قمری
mīrdāmād, mohammad bāqer ebn-e mohammad (- 1632)


شارع النجاه فی ابواب العبادات = شارع نجات | šāre‘-on najāt fī abvāb-el ‘ebādāt = šāre‘-e najāt(فقه)

میرداماد، محمد باقر بن محمد، - 1041 ؟ قمری
mīrdāmād, mohammad bāqer ebn-e mohammad (- 1632)


زادالنجاه | zād-on-najāt(اخلاق)

قزوینی ، صفی بن ولی ، ق 11 قمری
qazvīnī, safī ebn-e valī (- 17c)


حبل النجاه | ḥabl-un najāt(فقه)

زنوزی ، حسن بن جعفر، ق 13 قمری
zonūzī, hasan ben ja‘far (- 19c)


حبل النجاه | ḥabl-un najāt(فقه)

زنوزی ، حسن بن جعفر، ق 13 قمری
zonūzī, hasan ben ja‘far (- 19c)


النجاه | najāt(فلسفه)

ابن سینا، حسین بن عبداالله، 370؟ - 428 قمری
ebn-e sīnā, hoseyn ebn-e ‘abd-ol-lāh (981 - 1038)