نغمه الاغانی فی عشره الاخوان | naġmat-ul aġānī fī ‘išrat-il ixawān(شعر، اخلاق)

مدنی ، علی خان بن احمد، 1052 - 1118 ؟ قمری
madanī, ‘alī xān ebn-e ahmad(1643 - 1707)


مصادقه الاخوان = کتاب الاخوان | muṣādiqat-ul ixawān = k.-ul ixawān(حدیث)

شیخ صدوق ، محمد بن علی ، 311؟ - 381 قمری
šeyx-e sadūq, mohammad ebn-e ‘alī (924 - 992)

ﻛﺘﺎﺏ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﭼﻬﻞ ﻭ ﺳﻪ»ﺑﺎﺏ« ﺩﺭ ﺑﻴﺎﻥ ﺁﺩﺍﺏ ﻣﻌﺎﺷﺮﺕ ﻭ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺑﺮﺍﺩﺭﺍﻥ ﺩﻳﻨﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ??

الاغانی | al-aġānī(ادبیات)

ابوالفرج اصفهانی ، علی بن حسین ، 284 - 356 قمری
ab-ol-faraj-e esfahānī, ‘alī ebn-e hoseyn (898-968)


هدیه المومنین و تحفه الراغبین = هدیه الاخوان و تحفه الخلان | hidyat-ul mu’minīn wa tuḥfat-ur rāġibīn = hedyat-ul ixawān wa tuḥfat-ul xullān(فقه)

جزایری ، نعمه االله بن عبداالله، 1050 - 1112 قمری
jazāyerī, ne‘mat-ol-lāh ebn-e ‘abd-ol-lāh (1641 - 1701)


هدیه المومنین و تحفه الراغبین = هدیه الاخوان و تحفه الخلان | hidyat-ul mu’minīn wa tuḥfat-ur rāġibīn = hedyat-ul ixawān wa tuḥfat-ul xullān(فقه)

جزایری ، نعمه االله بن عبداالله، 1050 - 1112 قمری
jazāyerī, ne‘mat-ol-lāh ebn-e ‘abd-ol-lāh (1641 - 1701)


هدیه المومنین و تحفه الراغبین = هدیه الاخوان و تحفه الخلان | hidyat-ul mu’minīn wa tuḥfat-ur rāġibīn = hedyat-ul ixawān wa tuḥfat-ul xullān(فقه)

جزایری ، نعمه االله بن عبداالله، 1050 - 1112 قمری
jazāyerī, ne‘mat-ol-lāh ebn-e ‘abd-ol-lāh (1641 - 1701)