نفحه العبیر فی حکم البیر | nafḥat-ul ‘abīr fī ḥukm-il biyr(فقه)

بحرانی ، سلیمان بن عبداالله، 1075؟ - 1121 قمری
bahrānī, soleymān ebn-e ‘abd-ol-lāh (1665 - 1710)


نفحه الیمن فیما یزول به الشجن | nafḥat-ul yaman fīmā yazūl bihi-š šajan(داستان ، ادبیات)

شروانی ، احمد بن محمد، 1200 - 1250 ؟ قمری
šarvānī, ahmad ebn-e mohammad (1786 - 1835)


الهلالیه = حکم الحاکم بثبوت الهلال = ثبوت الهلال بحکم الحاکم | al-hilālīya = ḥukm-ul ḥākim bi-ṯubūt-il hilāl = ṯubūt-ul hilāl bi-ḥukm-il ḥākim(فقه)

حسینی خاتون آبادی ، محمد صالح بن عبدالواسع ، 1058 - 1126 ؟ قمری
hoseynī xātūn-ābādī, mohammad sāleh ebn-e ‘abd-ol- vāse‘ (1648 - 1714)


حکم العصیر | ḥukm-ul ‘aṣīr(فقه)حکم لقطه الخربه | ḥukm-u luqaṭat-il xurba(فقه)شرح حکم الطلاق بدعوی الوکاله | š.-u ḥukm-iṭ ṭalāq bi-da‘w-al wikāla(فقه)خل النجس و حکمه (رساله فی ) | xal-un najis wa ḥukm-u-hu (r.-un fī)(فقه)

تبریزی ، زین العابدین ، ق 10 قمری
tabrīzī, zeyn-ol-‘ābedīn (- 16c)


حکم الذوابه | ḥukm-uḏ ḏu’āba(فقه)

حسینی میبدی ، علی بن محمد علی ، - 1313 قمری
hoseynī meybodī, ‘alī ebn-e mohammad ‘alī ( - 1896)


حکم لبس السواد | ḥukm-u labs-is sawād(فقه)

طباطبائی حائری ، جعفر بن علی نقی ، - 1321 قمری
tabātabā’ī hā’erī, ja‘far ebn-e ‘alī naqī ( - 1903)


حکم السمکه فی جوف سمکه اخری | ḥukm-us samaka fī jawf-i samakat-in uxrā(فقه)

بحرانی ، علی بن عبداالله، - 1319 قمری
bahrānī, ‘alī ebn-e ‘abd-ol-lāh ( - 1902)