نفحات الالهام لتسدید قواعد الاحکام | nafaḥāt-ul ilhām li-tasdīd-i qawā‘id-il aḥkām(فقه)

برغانی ، عبدالحسین بن علی ، ق 13 قمری
baraqānī, ‘abd-ol-hoseyn ebn-e ‘alī(- 19c)


حاشیه حاشیه الجرجانی علی تسدید القواعد | ḥāšīyat-u ḥāšīyat-il jurjānī ‘alā tasdīd-il qawā‘id(کلام و اعتقادات ، اخلاق)تسدید القواعد فی حاشیه الفرائد | tasdīd-ul qawā‘id fī ḥāšīyat-il farā’id(اصول فقه)

امامی خوانساری ، محمد بن محمد علی ، - 1358 شمسی
emāmī xānsārī, mohammad ebn-e mohammad ‘alī ( - 1979)


القلائد السنیه علی القواعد الشهیدیه = شرح قواعد الاحکام | al-qalā’id-us sanīyya ‘ala-l qawā‘id-iš šahīdīyya = š.-u qawā‘id-il aḥkām(فقه)

حرفوشی ، محمد بن علی ، - 1059 قمری
harfūšī, mohammad ebn-e ‘alī(- 1649)


القلائد السنیه علی القواعد الشهیدیه = شرح قواعد الاحکام | al-qalā’id-us sanīyya ‘ala-l qawā‘id-iš šahīdīyya = š.-u qawā‘id-il aḥkām(فقه)

حرفوشی ، محمد بن علی ، - 1059 قمری
harfūšī, mohammad ebn-e ‘alī(- 1649)


تسدید الفقهاء = التسدیدیه = تسدید خداوند (رساله در) = اثبات تقریر الامام | tasdīd-ul fuqahā’ = at-tasdīdīya = tasdīd-e xodāvand (r. dar) = iṯbāt-u taqrīr-il imām(اصول فقه)

رشتی ، کاظم بن قاسم ، 1212 - 1259 قمری
raštī, kāzem ebn-e qāsem (1798 - 1843)


حاشیه تسدید القواعد فی شرح تجرید العقاید = حاشیه شرح القدیم للتجرید = حاشیه شرح الاصفهانی علی التجرید | ḥāšīyat-u tasdīd-il qawā‘id fī š.-i tajrīd-il a‘qāyid = ḥāšīyat-u š.-il qadīm li-t-tajrīd(کلام و اعتقادات)

جرجانی ، علی بن محمد، 740 - 816 قمری
jorjānī, ‘alī ebn-e mohammad (1340 - 1414)


حاشیه تسدید القواعد فی شرح تجرید العقاید = حاشیه شرح القدیم للتجرید = حاشیه شرح الاصفهانی علی التجرید | ḥāšīyat-u tasdīd-il qawā‘id fī š.-i tajrīd-il a‘qāyid = ḥāšīyat-u š.-il qadīm li-t-tajrīd(کلام و اعتقادات)

جرجانی ، علی بن محمد، 740 - 816 قمری
jorjānī, ‘alī ebn-e mohammad (1340 - 1414)


حاشیه تسدید القواعد فی شرح تجرید العقاید = حاشیه شرح القدیم للتجرید = حاشیه شرح الاصفهانی علی التجرید | ḥāšīyat-u tasdīd-il qawā‘id fī š.-i tajrīd-il a‘qāyid = ḥāšīyat-u š.-il qadīm li-t-tajrīd(کلام و اعتقادات)

جرجانی ، علی بن محمد، 740 - 816 قمری
jorjānī, ‘alī ebn-e mohammad (1340 - 1414)


حاشیه تسدید القواعد فی شرح تجرید العقاید = حاشیه شرح القدیم للتجرید = حاشیه شرح الاصفهانی علی التجرید | ḥāšīyat-u tasdīd-il qawā‘id fī š.-i tajrīd-il a‘qāyid = ḥāšīyat-u š.-il qadīm li-t-tajrīd(کلام و اعتقادات)

جرجانی ، علی بن محمد، 740 - 816 قمری
jorjānī, ‘alī ebn-e mohammad (1340 - 1414)