نفائس الارقام = اثبات واجب | nafā’es-ol arqām = esbāt-e vājeb(کلام و اعتقادات)

فانی شیرازی دهدار، محمد بن محمود، 947 - 1016 قمری
fānī šīrāzī dehdār, mohammad ebn-e mahmūd (1541 - 1608)


اصول دین = اثبات واجب = ترجمه العقائد = اثبات الامامه | osūl-e dīn = esbāt-e vājeb = tarjomat-ol-‘aqā’ed = esbāt-ol-emāmat(کلام و اعتقادات)

مقدس اردبیلی ، احمد بن محمد، - 993 قمری
moqaddas-e ardabīlī, ahmad ebn-e mohammad (- 1585)


اصول دین = اثبات واجب = ترجمه العقائد = اثبات الامامه | osūl-e dīn = esbāt-e vājeb = tarjomat-ol-‘aqā’ed = esbāt-ol-emāmat(کلام و اعتقادات)

مقدس اردبیلی ، احمد بن محمد، - 993 قمری
moqaddas-e ardabīlī, ahmad ebn-e mohammad (- 1585)


اثبات الواجب = اشتراک لفظی وجود (رساله ) | esbāt-ol vājeb = ešterāk-e lafzī-ye vojūd (r.)(فلسفه)

تبریزی ، رجب علی ، - 1080 قمری
tabrīzī, rajab-‘alī ( - 1670)


اثبات الواجب = اشتراک لفظی وجود (رساله ) | esbāt-ol vājeb = ešterāk-e lafzī-ye vojūd (r.)(فلسفه)

تبریزی ، رجب علی ، - 1080 قمری
tabrīzī, rajab-‘alī ( - 1670)


اثبات الواجب = اشتراک لفظی وجود (رساله ) | esbāt-ol vājeb = ešterāk-e lafzī-ye vojūd (r.)(فلسفه)

تبریزی ، رجب علی ، - 1080 قمری
tabrīzī, rajab-‘alī ( - 1670)


الفراید فی بیان کلمه التوحید = اثبات واجب | al-farāyed fī bayān-e kalemat-it towhīd = esbāt-e vājeb(عرفان و تصوف)

جیلانی ، محمد باقر
jīlānī, mohammad bāqer


نجم ثاقب در اثبات واجب | najm-e sāqeb dar esbāt-e vājeb(فلسفه)

خاتون آبادی ، محمد حسین بن صالح ، - 1151 قمری
xātūn ābādī,mohammad hoseyn ebn-e sāleh(- 1739)


توحید = اثبات واجب = توحید استدلالی | towhīd = esbāt-e vājeb = towhīd-e estedlālī(عرفان و تصوف)

فانی شیرازی دهدار، محمد بن محمود، 947 - 1016 قمری
fānī šīrāzī dehdār, mohammad ebn-e mahmūd (1541 - 1608)


اثبات رجعت = اثباه الرجعه = ترجمه چهارده حدیث = ظهوریه = علائم ظهور | esbāt-e raj‘at = esbāt-or raj‘a = t.-ye čahārdah hadīs = zohūrīye = ‘alā’em-e zohūr(کلام و اعتقادات ، شرح حدیث)

مجلسی ، محمد باقر بن محمد تقی ، 1037 - 1110 قمری
majlesī, mohammad bāqer ebn-e mohammad taqī (1628 - 1699)