نفثه المصدور و تحفه المشکور | nafṯat-ul maṣdūr wa tuḥfat-ul maškūr(عرفان و تصوف)

صدرالدین قونیوی ، محمد بن اسحاق ، 607 - 673 قمری
sadr-od-dīn qūnīyavī,mohammad ebn-e eshāq (1211 - 1275)


منجزات المریض | munajjazāt-ul marī۵(فقه)

مشکور حولاوی ، مشکور بن محمد، - 1273 قمری
maškūr-e hūlāvī, maškūr ebn-e mohammad(- 1857)


نفثه المصدور | nafsat-ol masdūr(تاریخ ایران)

نسوی ، محمد بن احمد، - 647 ؟ قمری
nasavī,mohammad ebn-e ahmad(- 1250)


تحفه الابرار = مختصر تحفه القاری | tuḥfat-ul abrār = muxtaṣar-u tuḥfat-il qārī(قرائت ، تجوید)

قاری ، مصطفی بن ابراهیم ، 1007 - 1080 قمری
qārī, mostafā ben ebrāhīm (1599-1670)


تحفه الابرار = مختصر تحفه القاری | tuḥfat-ul abrār = muxtaṣar-u tuḥfat-il qārī(قرائت ، تجوید)

قاری ، مصطفی بن ابراهیم ، 1007 - 1080 قمری
qārī, mostafā ben ebrāhīm (1599-1670)


تحفه الابرار = مختصر تحفه القاری | tuḥfat-ul abrār = muxtaṣar-u tuḥfat-il qārī(قرائت ، تجوید)

قاری ، مصطفی بن ابراهیم ، 1007 - 1080 قمری
qārī, mostafā ben ebrāhīm (1599-1670)


هدیه المومنین و تحفه الراغبین = هدیه الاخوان و تحفه الخلان | hidyat-ul mu’minīn wa tuḥfat-ur rāġibīn = hedyat-ul ixawān wa tuḥfat-ul xullān(فقه)

جزایری ، نعمه االله بن عبداالله، 1050 - 1112 قمری
jazāyerī, ne‘mat-ol-lāh ebn-e ‘abd-ol-lāh (1641 - 1701)


هدیه المومنین و تحفه الراغبین = هدیه الاخوان و تحفه الخلان | hidyat-ul mu’minīn wa tuḥfat-ur rāġibīn = hedyat-ul ixawān wa tuḥfat-ul xullān(فقه)

جزایری ، نعمه االله بن عبداالله، 1050 - 1112 قمری
jazāyerī, ne‘mat-ol-lāh ebn-e ‘abd-ol-lāh (1641 - 1701)


هدیه المومنین و تحفه الراغبین = هدیه الاخوان و تحفه الخلان | hidyat-ul mu’minīn wa tuḥfat-ur rāġibīn = hedyat-ul ixawān wa tuḥfat-ul xullān(فقه)

جزایری ، نعمه االله بن عبداالله، 1050 - 1112 قمری
jazāyerī, ne‘mat-ol-lāh ebn-e ‘abd-ol-lāh (1641 - 1701)


اللالی فی شرح شواهد قطر الندی = تحفه اللبید = تحفه اللبیب | al-la’ālī fī š.-i šavāhed-i quṭr-un nadā = tuḥfat-ul labīd = tuḥfat-ul labīb(ادبیات)

قائنی ، محمد جعفر بن محمد کاظم ، ق 12 قمری
qā’enī, mohammad ja‘far ebn-e mohammad kāzem(- 18c)

ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ: ﻗﻄﺮ ﺍﻟﻨﺪﻱ ﻭ ﺑﻞ ﺍﻟﺼﺪﻱ؛ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ، ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ (۷۰۸ - ۷۶۱) ﺩﺭ ﺷﺮﺡ ﻭ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻟﻔﻈﻲ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﺷﻌﺮﻱ ﻗﻄﺮ ﺍ??