نظم الایساغوجی | naẓm-ul īsāqūjī(منطق ، شعر)

خلیل ، عبداالله بن عمر، 1105 - 1196 قمری
xalīl, ‘abd-ol-lāh ebn-e ‘omar(1694 - 1782)


شرح نظم الایساغوجی | š.-u naẓm-il-īsāqūjī(منطق)

خلیل ، عبداالله بن عمر، 1105 - 1196 قمری
xalīl, ‘abd-ol-lāh ebn-e ‘omar (1694 - 1782)


القصیده التائیه = نظم السلوک = نظم الدرر = التائیه فی التصوف | al-qaṣīdat-ut tā’īya = naẓm-us sulūk = naẓm-ud durar = at-tā’īya fi-t taṣawwuf(عرفان و تصوف ، شعر)

ابن فارض ، عمر بن علی ، 576 - 632 قمری
ebn-e fārez, ‘omar ebn-e ‘alī (1181 - 1235)


القصیده التائیه = نظم السلوک = نظم الدرر = التائیه فی التصوف | al-qaṣīdat-ut tā’īya = naẓm-us sulūk = naẓm-ud durar = at-tā’īya fi-t taṣawwuf(عرفان و تصوف ، شعر)

ابن فارض ، عمر بن علی ، 576 - 632 قمری
ebn-e fārez, ‘omar ebn-e ‘alī (1181 - 1235)


نظم الحساب = نظم خلاصه الحساب | nazm-ol hesāb = nazm-e xolāsat-ol hesāb(شعر، ریاضیات)

حسینی سیفی ، محمد بن محمد مهدی ، - 1150؟ قمری
hoseynī seyfī, mohammad ebn-e mohammad mahdī (- 1738)


نظم اللالی = در اللالی = نظم در اللالی | nazm-ol la’ālī = dorr-ol la’ālī = nazm-e dorr-ol la’ālī(کلام و اعتقادات ، فقه)

حسینی لاهیجانی ، محمد بن احمد، ق 12 قمری
hoseynī lāhījānī, mohammad ebn-e ahmad (- 18c)


حاشیه شرح الایساغوجی | ḥāšīyat-u š.-il īsāqūjī(منطق)حاشیه شرح الایساغوجی للکاتی | ḥāšīyat-u š.-i-l īsāqūjī li-l-kātī(منطق)حاشیه شرح الایساغوجی للکاتی | ḥāšīyat-u š.-i-l īsāqūjī li-l-kātī(منطق)حاشیه شرح الایساغوجی للکاتی | ḥāšīyat-u š.-i-l īsāqūjī li-l-kātī(منطق)