نظم کشف الاستار | naẓm-u kašf-il astār(کلام و اعتقادات ، شعر)

آل کاشف الغطاء، محمد حسین ، 1294 - 1373 قمری
āl-e kāšef-ol-qatā’, mohammad hoseyn (1877 - 1954)


کشف الحجب و الاستار عن احوال الکتب و الاسفار= کشف الحجب و الاستار عن اسماء الکتب و الاسفار | kašf-ul ḥujub wa-l astār ‘an aḥwāl-il kutub wa-l asfār = kašf-ul ḥujub wa-l astār ‘an asmā’-il kutub wa-l asfār(فهرست)

کنتوری ، اعجاز حسین بن محمد قلی ، 1240 - 1286 قمری
kantūrī, e‘jāz hoseyn ebn-e mohammad qolī (1825- 1870)


کشف الحقائق و الاسرار من خلف الاستار | kašf-ul ḥaqā’iq-i wa-l asrār min xalf-il a’stār(بهائیت)کشف الاستار عن وجه النهار | kašf-ol astār ‘an vajh-en nahār(کلام و اعتقادات)

حسن بن محمد شریف ، ق 13 قمری
hasan ebn-e mohammad šarīf(- 19c)


کشف الاسرار فی هتک الاستار | kašf-ul asrār fī hatk-il astār(کیمیا)

ازنیقی ، علی بن خسرو، - 1018 قمری
eznīqī, ‘alī ebn-e xosro(- 1610)


کشف الاسرار فی هتک الاستار | kašf-ul asrār fī hatk-il astār(کیمیا)

ازنیقی ، علی بن خسرو، - 1018 قمری
eznīqī, ‘alī ebn-e xosro(- 1610)


کشف الاسرار فی هتک الاستار | kašf-ul asrār fī hatk-il astār(کیمیا)

ازنیقی ، علی بن خسرو، - 1018 قمری
eznīqī, ‘alī ebn-e xosro(- 1610)


کشف الاستار عن قباحه القمار | kašf-ol astār ‘an qebāhat-el qomār(حدیث)

عرب باغی ، حسین بن نصراالله، 1294 - 1369 قمری
‘arab bāqī, hoseyn (1877 - 1950)


کشف الاستار عن وجه الغائب عن الابصار | kašf-ul astār ‘an wajh-il ġā’ib ‘an-il abṣār(کلام و اعتقادات)

نوری ، حسین بن محمد تقی ، 1254 - 1320 قمری
nūrī, hoseyn ebn-e mohammad taqī (1838 - 1902)


کشف الوجوه الغر لمعانی نظم الدر = شرح تائیه ابن فارض | kašf-ul wujūh-ul ġarr li-ma‘ānī naẓm-id durr = š.-e tā’īyy-e ibn-a fāri۳(عرفان و تصوف)

نطنزی ، محمود بن علی ، - 735 قمری
natanzī, mahmūd ebn-e ‘alī(- 1335)