مسند عبد بن حمید (منتخب ) | musnad-u ‘abd ibn-i ḥamīd (mn.)(حدیث)

ابن مبرد، یوسف بن حسن ، 840 - 909 قمری
ebn-e mebrad, yūsof ebn-e hasan (1437 - 1504)

ﻣﻨﺘﺨﺒﻲ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺍﺣﺎﺩﻳﺚ ﻣﺴﻨﺪ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺣﻤﻴﺪ ﺑﻦ ﻧﺼﺮ ﻛﺴﻲ (۲۴۹) ﻛﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ ﺧﺎﺹ ﻣﺴﺎﻧﻴﺪ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺭﺍ ﺟﻤ ﻊﺁﻭﺭﻱ ﻧﻤ?

مسند الفردوس = مسند فردوس الاخبار = فردوس الکبیر | musnad-ul firdaws = musnad-u firduws-il axbār = firduws-ul kabīr(حدیث)

ابن شیرویه ، شهرداربن شیرویه ، 483 - 558 قمری
ebn-e šīrūye, šahrdār ebn-e šīrūye (1091 - 1164)

ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ: ﻓﺮﺩﻭﺱ ﺍﻻﺧﺒﺎﺭ ﺑﻤﺄﺛﻮﺭ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺍﻟﻤﺨﺮﺝ ﻋﻠﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺸﻬﺎﺏ؛ ﺩﻳﻠﻤﻲ، ﺷﻴﺮﻭﻳﻪ ﺑﻦ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭ (۴۴۵ - ۵۰۹ﻕ) ﺗﺮ??

ترجمه عبدالحمید العطار و ابنه = شرح حال عبدالحمید بن سالم عطار و پسرش | t.-u ‘abd-ul-ḥamīd al-‘aṭṭār wa ibn-i-h = š.-e hāl-e ‘abd-ol-hamīd ebn-e sālem ‘attār va pesaraš(رجال)

شفتی بیدآبادی ، محمد باقر بن محمد نقی ، 1175؟ - 1260 قمری
šaftī bīd-ābādī, mohammad bāqer ebn-e mohammad naqī (1762 - 1844)


دیوان حمید همدانی | d.-e hamīd-e hamadānī(شعر)

همدانی ، حمید، ق 12 قمری
hamadānī, hamīd ( - 18c)


شرح مسند ابی حنیفه | š.-u musnad-i ’abī ḥanīfa(حدیث)المنتقی من معجم الطبرانی و مسند المقلین | al-muntaqā min mu‘jam-iṭṭabarānī wa musnad-il muqillīn(حدیث)الحکایات الربیعیه | al-ḥikāyāt-ur rabī‘īya(داستان)

عبدالحمید
‘abd-ol-hamīd


المختار من المسند لاحمد بن حنبل | al-muxtār min-al musnad li-aḥmad ibn-i ḥanbal(حدیث)

جعفری اشکوری ، محمد رضا
ja‘farī eškavarī, mohammad rezā


عاشور | ‘āšūr(تفسیر)

محمد یوسف بن عبدالحمید، ق 13 قمری
mohammad yūsof ebn-e ‘abd-ol-hamīd (- 19c)


شرح آداب البحث | š.-u ādāb-il baḥṯ(منطق)

شاشی ، حمیدالدین ، ق 8 قمری
šāšī, hamīd-od-dīn (- 14c)